Türkiye ile Aynı Kredi Notuna Sahip Ülkelerin Makro Ekonomik Göstergelerinin Karşılaştırılması


Comparison of Macroeconomic Indicators from Countries Having Same Credit Score with Turkey


Doç. Dr. Metin Coşkun


ÖZET
Şirketlerin ve ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesinin ölçümünde, kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri kredi notları, her ne kadar eleştirilse de günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Ülke kredi notu, ülkenin kredibilitesi hakkında derecelendirme kuruluşlarının bağımsız görüşünü yansıtmaktadır. Bu notlar, ülkenin ekonomik göstergelerinin yanı sıra sosyal, siyasal ve jeopolitik yapısına göre belirlenmektedir. Türkiye’ye de 1990’lı yıllardan bu yana kredi notu verilmektedir. Zaman zaman yatırım yapılabilir ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye’nin kredi notu Eylül 2016’da yeniden yatırım yapılamaz seviyeye düşürülmüştür. Bu çalışmada spekülatif kategoride yer alan ülkelerin makro ekonomik göstergeleri ile Türkiye’nin makro ekonomik göstergeleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca kredi notuna alternatif teşkil eden CDS primleri açısından da karşılaştırma yapılmıştır.


ABSTRACT
Even though criticized so much, today, credit scores given by credit rating agencies for measuring the capacity of companies and countries to meet their obligations, are surviving. Country credit score presents independent opinions of credit rating agencies about credibility of a relevant country. These scores are based on economic indicators, as well as social, political, and geopolitical structure. Turkey has been given a credit score since 1990s. Even though Turkey has been one of the “investable” countries from time to time, its credit score downgraded to “not investable” again in September 2016. This paper compares the macroeconomic indicators of countries in the speculative category, and Turkey. Furthermore, it also compares CDS premiums, as an alternative to credit score.


ANAHTAR KELİMELER: Derecelendirme, CDS, Türkiye


KEYWORDS: Rating, CDS, Turkey

[PDF]