Operasyonel Mükemmellik Üzerine İsraflar İçin Bir Model Denemesi


A Model Essay For Wastes On Operational Excellence


Öğr. Grv. Dr. Mehmet Nuri İnel
Prof. Dr. Hakan Yıldırım


ÖZET
İşletmeler her geçen gün değişen piyasa koşullarında ayakta kalmaya, rakiplerine karşı kendilerini geliştirmeye ve kârlarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple şirketleri öne çıkaran bir unsur olan kalite uygulamaları günümüzde daha çok önem kazanmaktadır. Bununla beraber kalite iyileştirme araçlarının daha etkin kullanımı şirketlere rekabet avantajı sağlamaktadır ve kalite kavramına yeni tanımlar yerleşmektedir. Operasyonel mükemmellik kavramının içinde yer alan ve işletmenin odaklandığı israf kavramı her geçen gün önemini daha çok arttırmaktadır. İsrafın özellikle işletmenin verimliliğini ne derece etkilediği ve israf türlerinin birbirlerine göre önemleri operasyonel mükemmellik kavramı için önem teşkil edebilmektedir. Operasyonel Mükemmellik Üzerine İsraflar İçin Bir Model Denemesi isimli çalışmada, günümüzde işletmelerin ulaşmaya çalıştıkları operasyonel mükemmellik kavramı detaylarıyla tanımlanmış olup bir üretim işletmesine ait dönemlik veriler kullanılarak çoklu regresyon ile israflar ve verimlilik modellenmiştir.


ABSTRACT
The enterprises work to enhance profits, improve themselves, survive under changing market conditions. So, at the present time applications of quality that are element, which the enterprises come into prominence are more important. At the same time, using more effective quality improving tools provides competition advantage and it is added to quality concept new definitions. The wastes, that are interested in Operational Excellence and enterprises are focused, are raised importance day by day. It is important effect of wastes on productivity of enterprises and importance of each waste type for Operational Excellence. It was defined with details operational excellence concept that enterprises aim to achieve, modeled with wastes and productivity using multiple regression analysis for monthly data of manufacturing enterprise at this study that is named “A model Essay For Wastes On Operational Excellence”.


ANAHTAR KELİMELER: Operasyonel Mükemmellik, İsraf, Verimlilik


KEYWORDS: Operational Excellence, Waste, Productivity

[PDF]