Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması


The Evolving Role of Internal Auditing After the New Turkish Commercial Code and Corporate Governance Applications: Research of Perceptions of Internal Auditors in Turkey


Yrd. Doç. Dr. Burak Özdoğan
Prof. Dr. Semra Öncü


ÖZET
Çalışma ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun iç denetim mesleğine yönelik etkileri ve kanun sonrası iç denetim birimlerinin kurumsal yönetim kültürünün yerleşmesine yönelik sunabileceği katkılar tartışılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında ise iç denetçilerin yasa sonrası mesleğin durumuna ilişkin algılarını ortaya koyma amacıyla gerçekleştirilen anket bulgu ve değerlendirmeleri paylaşılmıştır. Sonuç olarak, iç denetçilerin Yeni Türk Ticaret Kanunu sonrası iç denetim birimlerine yüklenen sorumluluğun farkında ve bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu, ayrıca Türkiye’deki birçok işletme için en önemli gelişim alanlarından biri olan kurumsal yönetim gibi konularda, iç denetçilerin çok önemli katkıları bulunabileceği ortaya konmuştur.


ABSTRACT
This study, argues the effects of New Turkish Commercial Code to internal auditing profession and contributions of internal auditing departments to establish corporate governance culture after the New Turkish Commercial Code. Perceptions of internal auditors about the current position of the profession after the New Turkish Commercial Code has been shown at the research section of the study. The results of the research has showed that internal auditors in Turkey are aware of and ready to take the responsibilities that comes from the New Turkish Commercial Code. Also it has been seen that internal auditors may have important contributions on many of important development fields in businesses such as corporate governance.


ANAHTAR KELİMELER: İç Denetim, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim, İç Denetçi


KEYWORDS: Internal Auditing, New Turkish Commercial Code, Corporate Governance, Internal Auditor

[PDF]