Nöropazarlama Araştırmalarının Sosyal Bilim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi


Luating Neuromarketing Studies Through the Lens of Philosophy of Social Sciences


Arş. Grv. Miray Baybars


ÖZET
Nörobilimsel çalışmaların tüketicileri anlamak, davranışlarını tahminleyebilmek, tüketici davranışını pazarlama araştırmasını gerçekleştiren taraf lehine değiştirebilmek üzere kullanılmaya başlaması son yıllarda pazarlama akademisyenleri ve uygulayıcıları arasında sıklıkla tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nöropazarlama çalışmalarının pazarlama uygulamaları açısından değerlendirilmesi oldukça önemli olmakla birlikte, bu konunun kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması akademik açıdan da büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, nöropazarlama araştırmalarının sosyal bilimler açısından önemli olduğu düşünülen yaklaşımlar perspektifinden değerlendirilmesinin yanı sıra, araştırma yönteminin olumlu ve olumsuz yönlerinin de irdelenmesi amaçlanmaktadır.


ABSTRACT
Utilization of neuroscience, in order to understand, estimate and manipulate consumers’ behavior in favor of the party that carries on the research, is being discussed frequently among marketing academicians in the recent years. Although the evaluation of neuromarketing research is very important from the aspect of marketing applications, making a comprehensive evaluation regarding the issue from the academic aspect is also vital. The purpose of this research is to evaluate neuromarketing researches through the perspective of major approaches in social sciences and investigate the positive and negative aspects of the research method.


ANAHTAR KELİMELER: Nörobilim, nöropazarlama, pazarlama araştırması, sosyal bilim felsefesi


KEYWORDS: Neuroscience, neuromarketing, marketing research, philosophy of social sciences

[PDF]