Planlanmış Davranış Teorisi Kullanılarak Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geri Dönüşüm Davranışlarının Araştırılması


Investigation of Recycling Behavior using Theory of Planned Behavior with a Proposed Structural Equation Model


Prof. Dr. Veysel Yılmaz
Arş. Grv. Murat Doğan


ÖZET
Geri dönüşüm, kaynakların korunmasına ve katı atık miktarının azalmasına olanak sağlayan çevresel davranışların en önemlilerinden biridir. Çevresel faydasının yanında geri dönüşüm, aslında etkili bir yeni kaynak yaratma faaliyetidir. Geri dönüşüm birçok ülkede sıradan bir davranış olarak görülmesine karşın, ülkemizde halen yeterince yaygın değildir. Sürdürülebilir bir dünya için, bireyleri geri dönüşüm davranışlarına yönelten faktörlerin araştırılması çok önemlidir. Bu çalışmada, öğrencilerin geri dönüşüme ilişkin tutum ve davranışları Ajzen’in Planlanmış Davranış Teorisi (PDT) ile önerilen bir yapısal eşitlik modeliyle (YEM) araştırılmıştır. Analiz sonucunda önerilen modelin geri dönüşüm davranışlarının açıklanması için kullanılabileceği belirlenmiştir. Özellikle görüşlerine değer verdiği kişilerin, onları geri dönüşüm davranışına yönlendirme konusunda olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Recycling, conserve resources and allows a reduction in the amount of solid waste is a major environmental behavior. Besides the environmental benefits of recycling, it is actually an effective new fundraising activities. Although it is an ordinary behavior of recycling in many countries, our country is still not widespread enough. For a sustainable world, it is very important to investigate the factors that lead to recycling behavior. In this study, Ajzen’s Theory of Planned Behavior students’ attitudes toward recycling and behavior (PDT) has been investigated with the proposed structural equation model (SEM). Result of analysis indicated that the proposed model, can be used to explain the recycling behavior. Especially the people that value their opinion, have been found to have a positive impact on routing them to the recycling behavior.


ANAHTAR KELİMELER: Geri dönüşüm, Planlanmış Davranış Teorisi, Yapısal Eşitlik Modeli


KEYWORDS: Recycling, Theory of Planned Behavior, Structural Equation Model

[PDF]