Gıda Sektöründeki Franchise İşletmelerindeki Satış Geliştirme Çabalarının, Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi: Aydın İlinde Bir Uygulama


The Impact of Sales Promotion on Consumer’s Purchasing Decision in Franchise Company of Food Industry: The Study of Aydın Province


Öğr. Grv. Esma Acayıp
Yrd. Doç. Dr. Fatma Çakır


ÖZET
Tüm pazarlama ve belki de insan çabalarının hedefi tüketicilere ve onların satın alma kararlarını belirlemeye dönüktür. Günümüz yoğun rekabet ortamında örgüt imajıyla ön plana çıkan franchise işletmelerde uygulanan satış geliştirme çabaları tüketicilerin satın alma kararları üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı gıda sektöründeki franchise işletmelerindeki satış geliştirme çabalarının tüketici satın alma kararı üzerine etkisi ve tüketicilerin işletme tercihlerini ne yönde etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma modelinin analizinde veriler, kolayda örneklem yöntemiyle belirlenmiş örneklemden anket yöntemi ile toplanmıştır. Aydın ilinde 18 yaş üzeri tüketiciler üzerinde 397 cevaplayıcıdan elde edilen verilerle belirleyicilerin etkileri ölçülmüştür. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, tukey hsd testi, manova analizi ve faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tüketicilerin satın alma kararları üzerinde en fazla satış geliştirme faktörünün etkili olduğu görülmektedir. Franchise işletmelerinin uyguladığı satış geliştirme faktör boyutunda “3 al 2 öde”, “1 menü alana 1menü bedava” şeklindeki kampanyaları, ücretsiz ikram servisleri ve menülerdeki avantajlı kampanyaları tüketiciler üzerinde en fazla etkiyi bırakan faaliyetleri olduğu görülmektedir. Satış geliştirme çabaları tüketicilerin medeni durum, eğitim durumu, yaş, meslek grupları ve gelir değişkenlerinde anlamlı farklılıklar yaratırken, cinsiyet değişkeninde anlamlı bir farklılık yaratmadığı gözlenmiştir


ABSTRACT
The purpose of marketing and human efforts is to determine consumer’s purchasing decision. In nowadays’ intensively competition environment, sales promotion efforts applied by franchise enterprises which have come into prominence with organization image, have been effective on consumer’s purchasing decisions. The aim of this study is to determine the effect of sales promotion efforts on consumer’s purchasing decision in franchise enterprises of food industry and also indicate how influence consumer’s choice of enterprises. The datas used in the analysis was designated by convenience sampling method and collected from the questionnaire technique. The determinants effects were measured by the data obtained from the consumers of 397 answerers who are over the age of 18 from Aydin province. In the analysis, determinant statistics, t-test, tukey-hsd test, manova analysis and factor analysis were applied in the light of obtained data. As the result of study, it was detected that sales promotion factor is the most effective on consumer’s purchasing decisions. Also promotions like “Buy 3, Pay 2”, “1 menu free for 1 menu”, free treat services and the advantage promotions of menus, are the most effective activities for consumers. Although sales development efforts reveal significant differences in variables about the consumer marital, educational status, age, occupation and income groups, it is observed that there is no significant difference in gender variable.


ANAHTAR KELİMELER: Satış Geliştirme, Tüketici Satın Alma Kararı, Franchising


KEYWORDS: Sales Promotion, Consumer Purchasing Decision, Franchising

[PDF]