İtibarlı Şirketlerin İşgücü ve İnsana Yakışır İş Uygulamaları


Labor and Decent Work Practices of Reputabel Companies


Dr. Sibel Hoştut


ÖZET
Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendirilen ülkemizde çalışma koşullarının her geçen gün kötüye gittiği ve yüksek iş kazalarının yaşandığı bir dönemde en itibarlı şirketlerin işyeri güvenliği, çalışanların refahı ve eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği konularına yönelik sosyal politika ve stratejilerinin açıklanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda şirketlerin ekonomik, sosyal ve çevresel performans bilgilerinin sunulduğu sürdürülebilirlik raporları önemli bir iletişim aracı olarak görülmektedir. Yapılan çalışmada itibarlı şirketlerin sürdürülebilirlik raporları içerik analizi yöntemiyle istihdam, işgücü/yönetim ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve öğretim, ayrımcılık, çocuk işçiliği, güvenlik uygulamaları irdelenerek, şirketlerin sosyal performans yaklaşımları ve uygulamaları tespit edilmiştir. Çalışmaya göre bu şirketler bir yandan ekonomik faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan sosyal paydaşların haklarına saygı göstermekte ve çalışanları önemli paydaşlar olarak görmektedirler. Bunun için şirketler; çalışanların eğitimi için programlar düzenlemekte, iş yeri sağlığı ve güvenliği konusunda çeşitli çalışmalar yürütmekte ve çalışanlar arasında ayrımcılığın önlenmesine yönelik politikalar geliştirmektedirler. Ayrıca çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma konularına yönelik hassasiyetlerini dile getirmekte, çalışanlara bu konuda eğitimler vermekte ve yolsuzluk vakalarına karşı alınan önlemlere açıklık getirmeye ve yönetmeye çaba harcamaktadırlar.


ABSTRACT
For Turkey as a developing country it is of significant importance what social policy and strategies the most reputable companies disclose in their reports concerning workplace safety, employee welfare, education, health and safety issues in a period where working conditions get worse, high work-related accidents occured, poor and intense working conditions experienced. In this context, sustainability reports are seen as an important means of communication to disclosu economic, social and environmental issues. This study examines the sustainability reports of the reputable companies by using content analyses to identify the social performance approaches and applications like labor/management relations, occupational health and safety, training and education, discrimination, child labor and security applications. According to the results, while maintaining economic activity these companies see employees as an important stakeholder and respect the rights of the social stakeholder. For this companies organize training programs for employees, carry out various studies on workplace health and safety issues and develop policies for preventing discrimination among employees. In addition, they express their sensitivity for issues of child labor and forced labor, give employees training in this regard and strive to bring clarity and control to the measures taken in response to incidents of corruption.


ANAHTAR KELİMELER: Sürdürülebilirlik Raporları, Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sosyal Sorumluluk, Şirketlerin Sosyal Performans Uygulamaları


KEYWORDS: Sustainability Reports, Global Reporting Initiative (GRI), Social Responsibility, Social Performance Practices of Corporations

[PDF]