Aydınlatıcı Program Değerlendirme Modeli


Illuminative Program Evaluation Model


Dr. Fatma Özüdoğru
Doç. Dr. Oktay Cem Adıgüzel


ÖZET
Bu çalışmada, eğitimde program değerlendirme modellerinden biri olan ancak Türkiye’de günümüze kadar yapılmış program değerlendirme çalışmalarında neredeyse hiç kullanılmamış ve Türkçe kaynakları oldukça yetersiz olan Aydınlatıcı Program Değerlendirme Modelinin tanıtılması ve bu yolla Türkçe alanyazına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında çalışmada önce Aydınlatıcı Değerlendirme Modelinin dayandığı paradigma ve özellikleri açıklanarak modelin ne olduğu ve neyi hedeflediği ortaya konmuştur. Daha sonra aydınlatıcı değerlendirme modelinin kavramsal ve yöntemsel çerçevesi ile güçlü yönleri ve sınırlılıkları ortaya konularak modelin nasıl kullanılabileceği konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, Aydınlatıcı Değerlendirme Modelinin özellikle yenilikçi programların değerlendirilmesinde ve bağlamın derinlemesine incelendiği ve çeşitli veri toplama araçlarının kullanıldığı değerlendirme çalışmalarında etkili olarak kullanılabildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, çalışma kapsamında gelecekte gerçekleştirilecek program değerlendirme çalışmalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.


ABSTRACT
This study aims to introduce Illuminative Program Evaluation Model, which is one of the program evaluation models in education, has almost never been used in program evaluation studies so far, and about which Turkish resources are quite inadequate, thus contribute to the Turkish literature. Within this scope, first underlying paradigm and features of the Illuminative Evaluation Model as well as its aims were explained. Then, conceptual and methodological framework as well as the strengths and weaknesses of the Illuminative Evaluation Model were revealed so as to enlighten how the model can be used. As a result, Illuminative Evaluation Model can be used effectively in evaluation studies especially in the evaluation of innovative programs, in studies requiring in-depth study of context and in studies where a variety of data collection tools are used. In addition, in this study some recommendations were provided for future program evaluation studies.


ANAHTAR KELİMELER: Program Değerlendirme, Aydınlatıcı Değerlendirme, Öğretim Sistemi, Öğrenme Ortamı


KEYWORDS: Program Evaluation, Illuminative Evaluation, Instructional System, Learning Environment

[PDF]