işletmeİnternet Bankacılığına İlişkin Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Pilot Uygulama


Determination of Factors Affecting Consumer Attitudes on Internet Banking: A Pilot Application


Doç. Dr. Hilal İnan
Yrd. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu
Öğr. Grv. Dr. Hatice Doğan Südaş


ÖZET
Teknolojik gelişmeler işletmelere mevcut hizmetlerini self-servis araçlar vasıtasıyla sunma olanağı sağlamıştır. Self-servis bir araç olarak internet bankacılığı işlem maliyetlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada internet bankacılığı kullanıcılarının internet bankacılığına ilişkin tutumlarını etkileyen faktörleri ve internet bankacılığı kullanma niyetlerini etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında teknoloji kabul modeli (TKM) temel alınarak bir internet bankacılığı kabul modeli geliştirilmiş ve test edilmiştir. Kolayda ve yargısal örnekleme ile seçilen 201 kişi ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar göre internet bankacılığının algılanan faydası bu hizmete yönelik tutumu, tutum ise gelecekte hizmeti kullanma niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca etkileşim ihtiyacı arttıkça internet bankacılığına yönelik olumlu tutumun azaldığı görülmüştür. Elde edilen bulgular bankalara internet bankacılığı kullanımının yaygınlaştırılması konusunda yol gösterici olabilecektir.


ABSTRACT
Technological advances allow businesses to deliver existing services through self-service tools. Internet banking as a self-service tool helps to reduce transaction costs. In this study, it is aimed to determine the factors affecting attitudes towards internet banking and intentions to future use on internet banking users. An internet banking adoption model, which was adopted from technology acceptance model (TAM), is developed and tested. Due to time and cost constraints, data (n=201) is obtained by convenience and judgemental sampling. According to primary results, the perceived usefulness of internet banking services positively related with the attitude toward this services and this positive attitude is strongly and positively related with the intention of using internet banking in the future. However, strong need of personal interaction is negatively related with the attitudes toward internet banking services.


ANAHTAR KELİMELER: Self-Servis Teknolojiler, İnternet Bankacılığı, Tutumlar, Teknoloji Kabul Modeli


KEYWORDS: Self-Service Technologies, Internet Banking, Attitudes, Technology Acceptance Model

[PDF]