Küreselleşme Karşıtı Yaklaşımların Felsefi Temelinin Yönetim Bilimleri Açısından İncelenmesi


Studying Philosophical Bases of Anti-Globalisation Approaches in Terms of Management Sciences


Doç. Dr. Uğur Keskin


ÖZET
Kuramsal çalışmalar incelendiğinde sadece küreselleşme literatürünün değil, her türlü kuramsal yaklaşımın çeşitli düşünsel soyutlamalar yoluyla tanınmak ve düzenlenmek istendiği görülmektedir. Örneğin ulus devletler topluluğu, sistem veya küreselleşme açısından çeşitli toplumsal, kurumsal veya yönetimsel soyutlamalar yapılmış, modeller geliştirilmiştir. Özellikle son yıllarda yönetimsel yapılanmalar (ulus-devlet) konusunda görüş farklılıklarına bağlı olarak küreselleşme eksenli çeşitli soyutlamalar yapılmıştır. Dolayısıyla, küreselleşmeye ilişkin yaklaşımlar, güncel ve indirgemeci bir tartışma olmanın çok ötesinde; gerek küreselleşme yanlısı, gerekse küreselleşme karşıtı yaklaşımlar açısından tarihsel olarak geriye doğru götürülerek felsefi temelleri açısından ele alınmayı gerektirecek bir nitelik arz etmesine karşın bu alanda yapılan kuramsal çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Bu çalışmada, küreselleşme karşıtı görüşler ağırlıkta olmasına karşın, tek yanlı vurgulama yapmaktan kaçınılarak bütüncül bir betimleme yapılmaya çalışılmış ve literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır.


ABSTRACT
Examining theoretical studies, it is seen that not only globalisation literature but also all kinds of theoretical approaches are desired to be organized and identified via various intellectual abstraction. For example, various social, organisational and managerial abstractions are held and many models are developed in terms of globalisation, system and nation-states. Especially in recent years, there has been some abstractions in terms of globalisation in accordance with the different ideas about managerial structuring (nation-state). As a result of that situation, it is seen that there is not enough study despite the fact that approaches about globalisation are more than daily and minimalist argument, moreover, those approaches need to be studied on the base of philosophical grounds with regards to globalisation and anti-globalisation approaches. At that study, despite anti-globalisation ideas are used wider, it is aimed to contribute literature via integrative description away from single-sided perspective.


ANAHTAR KELİMELER: Küreselleşme, Küreselleşme Karşıtı Yaklaşımlar, Yönetimsel Yapılanmalar


KEYWORDS: Globalisation, Anti-Globalisation Approaches, Managerial Structuring

[PDF]