Medya Endüstrisinde Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının, Örgütsel Bağlılık Konusu Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi


Comparative Analysis of Public and Private Sector Employees in the Media Industry with Respect to Organizational Commitment


Prof. Dr. Deniz Taşcı
Prof. Dr. A. Çiğdem Kırel
Yrd. Doç. Dr. Güzin Kıyık Kıcır


ÖZET
Entelektüel sermaye, fiziksel ve finansal sermayenin dışında işletmeleri başarıya ulaştıran önemli bir güçtür. Medya gibi insan odaklı bir sektörde gerek insanın, gerekse ürettiklerinin kurumlara katacağı artıları düşündüğümüzde entelektüel sermayenin medya endüstrisi için önemi yadsınamaz. Türkiye’de iş gücü devir hızı yüksek olan medya kuruluşlarında, çalışanların bağlılığını özel ve kamu sektörü ekseninde analiz etmeye çalışan bu araştırma, bir doktora tezinden esin alınarak geliştirilmiştir. Psikolojik sözleşme kavramından hareket eden tezden farklı olarak, araştırmayı örgütsel bağlılık konusu bağlamında inceleyen bu çalışmaya, ayrıca özel-kamu karşılaştırması dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında medyanın çeşitli alanlarında çalışan 8 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Kamu ve özel sektör karşılaştırmasında örneklemin dengeli olabilmesi amacıyla her iki sektörden 4’er katılımcıya ulaşılmıştır. N-Vivo 8 yardımıyla içerik çözümlemesi yaparak analiz edilen tüm bulgular, araştırma için yeni geliştirilen bir veri kodlama cetveliyle değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı medyada faaliyet gösteren kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını sorgulamak, aynı zamanda bağlılığı etkilediği varsayılan faktörleri karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Araştırmada her iki sektör yapısı için artı ve eksiler vurgulandıktan sonra, bulgulanan sorunlara ilişkin öneriler de geliştirilmiştir. Sonuç olarak; özel medya kuruluşlarında tespit edilen sorunlar iş güvencesinin azlığı, yönetim baskıları ve maddi şartlardaki yetersizlikler olurken, kamuda siyasi etkileşimlerin kadro ve yönetime etkisi, idarecilerin çalışanlara göre oransal fazlalığı ve kadrolu-sözleşmeli çalışan ayrımı temel problemler arasında yer almıştır. Her iki sektörde de işe duyulan sevgiden kaynaklanan bağlılığın güçlü olduğu görülmektedir. Ayrıca medya sektöründe tespit edilen sorunlar nedeniyle örgütsel bağlılık türleri içinde en çok devam bağlılığına ilişkin temalarla karşılaşılmıştır.


ABSTRACT
Intellectual capital is an important strength, in addition to physical and financial capital, which ensures success of enterprises. Intellectual capital has undeniable importance for media industry, when contribution made by human and services produced by human is considered in a human-oriented sector, like media. This study aimed to analyze organizational commitment of employees in media enterprises, which are characterized with high labor force turnover rate, in Turkey, and the study is inspired by a doctorate thesis. On the contrary to the thesis which originates from the concept of psychological contract, current study examines organizational commitment in both private and public sector in a comparative approach. Within the scope of the research; deep interviews were held with 8 people who are working in different area of media sector. 4 people from both public and private media sector were interviewed in order to provide the equilibrium in sample group. Content analysis was done with N-Vivo 8 and all groups were examined by data coding scale, which was recently developed. The aim of this study is to examine organizational commitment of employees in public and private media sector and to make comparative analysis of factors which are assumed to exert influence on the commitment. All pros and cons of both sectors are underlined, and next, recommendations are developed for resultant problems. As a result; While the problems identified in private media companies are the lack of job security, management pressures and inefficiencies in financial conditions, the basic problems in public sector are the political pressures on staff and management process, the proportional excess of administrators in comparison to employees and the differences between permanent and contracted employees’ rights. In both sectors, there are strong commitment to work. In addition, due to the problems in the media sector, the themes mostly generated are organizational commitment related to perpetuation.


ANAHTAR KELİMELER: Örgütsel Bağlılık, Medya Yönetimi, İçerik Analizi


KEYWORDS: Organizational Commitment, Media Management, Content Analysis

[PDF]