Materyalizmin Moda Giyim İlgilenimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma


A Research on the Effect of Materialism on the Fashion Clothing Involvement


Prof. Dr. Serap Çabuk
Arş. Grv. Selin Köksal Araç


ÖZET
Son yıllarda moda giyime yönelik televizyon programlarının, sosyal medya paylaşımlarının ve moda ikonlarının artması üzerine bu tür konulara olan eğilimin materyalistik değerler ile ilişkisi tartışılmaya başlamıştır. Bu çalışmada materyalizmin moda giyim ürün ilgilenimine, moda giyim ürün ilgileniminin ise moda giyim satın alma ilgilenimine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca materyalizmin moda giyim ürün ilgilenimine etkisinde yaşın ve cinsiyet kimliğinin düzenleyici rolünü test etmek ve cinsiyete göre moda giyim ürün ilgileniminin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek de amaçlanmaktadır. Adana İli’nin en büyük alışveriş merkezinde tüketicilere anket uygulanmış ve 438 adet geçerli anket sağlanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde faktör analizi, basit doğrusal regresyon, çoklu regresyon, hiyerarşik regresyon ve t-tesi analizleri yapılmıştır. Araştırma bulguları, materyalizmin moda giyim ürün ilgilenimini; moda giyim ürün ilgileniminin ise moda giyim satın alma ilgilenimini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Moda giyim ürün ilgilenimi cinsiyete göre farklılık gösterirken; “sahip olma ve lüks düşkünlüğü” boyutunun moda giyim ilgilenimine etkisi yaşa ve bireyin feminenlik seviyesine bağlı olarak farklılaşmaktadır.


ABSTRACT
Recent years, the relationship between the materialistic values and fashion clothing involvement has been started to discuss through increasing numbers of television programmes, social media shares and icons concerning fashion. In this study, it has been aimed to examine the effect of materialism on the fashion clothing product involvement and the effect of fashion clothing product involvement on the fashion clothing purchase involvement. Furthermore, it has been aimed to test the moderating effect of age and gender identity on the effect of materialism on the fashion clothing product involvement and specify whether there is a difference between gender groups for fashion clothing product involvement. The surveys were applied to consumers in one of the organized shopping malls in Adana and 438 valid questionnaire were obtained. The factor analysis, simple linear regression, multiple linear regression, hierarchical regression analysis and t-test were conducted for the obtained data. The findings of the study shows that materialism effects fashion clothing product involvement and fashion clothing product involvement effects fashion clothing purchase involvement positively. As, the fashion clothing product involvement differs depending on gender; the effect of possession and luxury ambition on fashion clothing product involvement differs depending on age and femininity level.


ANAHTAR KELİMELER: Materyalizm, Moda Giyim İlgilenimi, Ürün İlgilenimi, Satın Alma İlgilenimi, Cinsiyet Kimliği


KEYWORDS: Materialism, Fashion Clothing Involvement, Product Involvement, Purchase Involvement, Gender Identity

[PDF]