Karadeniz Bölgesinde Bulunan İllerin Eğitim Etkinliklerinin Ortaöğretim Düzeyinde İncelenmesi: Malmquıst-TFV Endeksi Uygulaması


Examining the Secondary Educational Efficiency of the Cities in Black Sea Region: An Application of Malmquist-TFP Index


Doç. Dr. İlker Murat Ar
Öğr. Grv. Aylin Ofluoğlu
Prof. Dr. Birdoğan Baki


ÖZET
Hızla gelişen rekabet ortamı içerisinde toplumların gelişimi, eğitimde etkinlik ve verimliliği arttırmalarıyla mümkündür. Bu kapsamda özellikle ortaöğretim, bir ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilin 2007-2011 dönemindeki ortaöğretim düzeyinde eğitim performanslarında meydana gelen değişim Malmquist-TFV endeksi yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçları, bu dönemde 18 ilin eğitim performansında yıllık ortalama %4,4’lük bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu artışın büyük oranda teknolojik gelişimden kaynaklandığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In the rapidly evolving competitive environment, the development of the societies is possible to increase the efficiency and productivity in education. In this context, especially secondary education plays an important role in the development of a country. In this study, changes in secondary educational performance of 18 cities in the Blacksea Region were determined by Malmquist- Total Factor Productivity (TFP) Index method for 2007-2011. The results of the analysis showed that there is an increase on average 4,4% in educational performance of 18 cities in this period. Furthermore, it was identified that this increase was largely due to technological development.


ANAHTAR KELİMELER: Etkinlik, Ortaöğretim, Malmquist-TFV, Karadeniz Bölgesi


KEYWORDS: Efficiency, Secondary Scool, Malmquist- TFP, Blacksea Region

[PDF]