Sağlıkta Şiddete Hasta Şikayetlerinde Yer Alan Olumsuz İfadeler Açısından Bir Bakış: Konya Örneği


An Outlook to the Violence in Health System in Terms of Negative Statements of Patient Complaints: Konya Example


Yrd. Doç. Dr. Ayhan Uludağ
Prof. Dr. Nazmi Zengin


ÖZET
Hasta şikayetleri, sağlık çalışanı-hasta ilişkisine dair önemli ipuçları vermektedir. Sağlıkta hasta ve yakınları kaynaklı şiddet olgusunun üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Hasta şikayetleri incelendiğinde, şiddet olgusunun nedenlerine ilişkin bulgular elde edilebilecektir. Çalışmada, Konya Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü’nün hasta hakları sistemine 2012 yılında yapılan 663 başvuruda geçen olumsuz ifadelerin kullanılma durumu incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında hasta algıları ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İfadeler kodlandıktan sonra, istatistik paket programına girilerek sayısallaştırılmış ve analize tabi tutulmuştur. Şikayetlerde, 36 olumsuz ifadenin toplam 917 kez geçtiği bulunmuştur. Sonuç olarak hasta-sağlık çalışanı ilişkisinde olumsuz ifadeler, hasta algı ve tutumlarına olumsuz etki etmektedir.


ABSTRACT
Patient complaints give important clues on health care staff-patient relationship. The violence of patients and their relatives should be taken seriously. Analyzing the patient complaints, it is possible to obtain findings regarding the reasons of violence. This study examined the use of negative statements in 663 applications made to the patients’ rights system under the control of Konya Directorate of Health Provincial Coordination Unit of Patient Rights in 2012. It was aimed to determine the patient perceptions and attitudes in the light of the data obtained. Statements after being encoded, was entered into a statistical software package, digitized and subjected to analysis. 36 negative statements were found to take place 917 times in the complaints. As a result, the negative statements in patient - health care staff relationship have a negative impact on patient perceptions and attitudes.


ANAHTAR KELİMELER: Hasta Hakları, İletişim, Olumsuz İfade, Şiddet


KEYWORDS: Patient Rights, Communication, Negative Statements, Violence

[PDF]