Does Privatization Affect Economic Growth?: An Evidence From Transition Economies


Özelleştirme Ekonomik Büyümeyi Etkiler mi?: Geçiş Ekonomilerinden Bir Kanıt


Assoc. Prof. Dr. Jülide Yalçınkaya Koyuncu


ÖZET
This study examines the relationship between privatization and economic growth. The study test the hypothesis that privatization contributes to boost economic growth in transition economies by exploiting a panel data set including the period 1990 to 2008. The largest sample of the study includes 21 transition economies. Six distinct privatization indicators and two different economic growth indicators were used. In the light of estimation results, a positive correlation between privatization and economic growth was identified. This finding is statistically significant and remains valid for six different privatization and two economic growth indicators. Thus, the results suggest that privatization stimulates economic growth in transition economies, controlling for other factors that may contribute to economic growth.


ABSTRACT
Bu çalışma özelleştirme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışma 1990-2008 yıllarına ait panel data kullanarak özelleştirmenin ekonomik büyümeye katkı sağladığı hipotezini sınamaktadır. Çalışmada içerilen en geniş örneklem 21 geçiş ekonomisini kapsamaktadır. Altı farklı özelleştirme indikatörü ve iki farklı ekonomik büyüme indikatörü kullanılmıştır. Tahmin sonuçlarının ışığında, özelleştirme ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu istatistiksel olarak anlamlıdır ve altı farklı özelleştirme indikatörü ve iki farklı ekonomik büyüme indikatörü içinde geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla sonuçlar; büyümeye katkıda bulunan diğer faktörlerin kontrol edildiği durumda özelleştirmenin geçiş ekonomilerinde ekonomik büyümeyi tetiklediğini ortaya koymaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Economic Growth, Privatization, Transition Economies, Panel Study


KEYWORDS: Ekonmik Büyüme, Özelleştirme, Geçiş Ekonomileri, Panel Çalışma

[PDF]