Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi


Financial Development and the Income Inequality: A Panel Data Analysis


Arş. Grv. Seher Gülşah Topuz
Prof. Dr. Özcan Dağdemir


ÖZET
Bu çalışmada 94 ülkeye ait olan 1995-2011 yılları arası verileri kullanılarak finansal gelişme ve gelir eşitsizliği ilişkisi incelenmektedir. Finansal gelişme göstergesi olarak bankacılık sektörü gelişim göstergelerinden özel sektöre bankalar tarafından verilen kredilerin GSYİH’ya oranı, özel sektöre banka ve diğer finans kuruluşları tarafından verilen kredilerin GSYİH’ya oranı, banka mevduatları ve banka ve diğer finans kurumları toplam mevduatları kullanılmaktadır. Düşük ve düşük-orta gelirli, üst-orta gelirli, yüksek gelirli ve tüm ülkeler olmak üzere dört farklı panelde test edilen bu ilişki için Greenwood ve Jovanovic (1990)’in ters-U hipotezini destekleyen önemli kanıtlar elde edilmiştir. Finansal gelişmenin yüksek gelirli ülkelerde gelir eşitsizliğini azaltıcı, düşük ve düşük-orta gelirli, üst-orta gelirli ülkelerde ise arttırıcı etkisi olduğu görülmektedir.


ABSTRACT
This study examines that the relationship between financial development and income inequality by using panel data of 94 countries for the period 1995-2011. The ratio of credit to GDP provided by banks to the private sector, the ratio of credit to GDP provided by banks and other financial institutions to the private sector, bank deposits and total deposits of bank and other financial institutions are used as financial development indicators. This relationship is tested for four different panels that is divided as low and low-middle income countries, upper-middle income countries, high income countries and all countries. The important evidences supporting the Greenwood ve Jovanovic (1990) inverted U-shaped hypothesis were obtained. It is observed that financial development has a income inequality- reducing effect in high income countries, while it has a detrimental effect in low and low-middle income and upper-middle income countries.


ANAHTAR KELİMELER: Finansal Gelişme, Gelir Eşitsizliği, Panel Veri Analizi


KEYWORDS: Financial Development, Income Inequality, Panel Data Analysis

[PDF]