Akademisyenlerde Özyeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin, Öğrenmeye Yönelik Tutuma ve İş Tatminine Etkisi


Effects of Perceptions of Self- Efficacy and Burn-Out on Attitude toward Learning and Job Satisfaction of Academicians


Yrd. Doç. Dr. Ufuk Orhan
Dr. Ufuk Cem Komşu


ÖZET
Bu çalışmada, mesleki koşullar nedeniyle yaşam boyu süren öğrenme ve öğretme stresleri altında hizmet vermekte olan akademisyenlerin özyeterlik algıları, öğrenmeye yönelik tutumları, iş tatminleri ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın amacı, akademisyenlerin özyeterlik algılarının ve tükenmişlik düzeylerinin, öğrenmeye yönelik tutumlarına ve iş tatminlerine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada elde edilen veriler, üç kamu üniversitesinde çalışan akademisyenlerden oluşan yüz yedi kişilik bir örneklem kitlesine anket uygulanarak toplanmıştır. Anketler, temel demografik sorular ile toplam kırk maddelik dört ölçeği (özyeterlik, öğrenmeye yönelik tutum, tükenmişlik ve iş tatmini) içermektedir. Verilerin analizinde, betimleyici istatistiksel araçlar ile t-testi, tek yönlü Anova ve Scheffe testleri ve Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, akademisyenlerin özyeterlik algılarının, öğrenmeye yönelik tutumlarına ve iş tatminlerine anlamlı ve olumlu etkisi varken, tükenmişlik düzeylerinin öğrenmeye yönelik tutumlarına ve iş tatminlerine anlamlı ve olumsuz etkisi olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
In this study, the relations between the perception of self-efficiacy, attitude toward learning, job satisfaction and burn-out of the academicians who are to work under the lifelong lasting stress of learning and teaching due to proffessional conditions, were analyzed. The purpose of the research is to determine the affects of perception of self-efficiacy and burn-out to both attitude toward learning and job satisfaction of the academic staff. The data had been collected through the questionnaires which were applied to a sample of 107 participants who are academicians working for state universities. The questionnaires were composed of both demographical questions and four scales which consist of 40 items (self-efficacy, attitude toward learning, job satisfaction and burn-out). In analyzing the data, descriptive statistical techniques, t-test, one-way Anova and Scheffe tests and Pearson coefficient was used. The results showed that the perception of self-efficiacy of academicians affects their attitude toward learning and job satisfaction positively and significantly whereas the perception of burn-out affects them negatively.


ANAHTAR KELİMELER: Özyeterlik, Tükenmişlik, Öğrenmeye İlişkin Tutum, İş Tatmini, Akademisyenler


KEYWORDS: Self-Efficiacy, Burn-out, Attitude toward Learning, Job Satisfaction, Academicians

[PDF]