Anadolu Üniversitesi Örgün Öğrencilerinin Üniversitelerine Bağlılıklarının Öğrenci Memnuniyet Modeli ile İncelenmesi


Examination of the Loyalty of Formal Students of Anadolu University via Student Satisfaction Model


Doç.Dr. Köksal Büyük
Yrd.Doç.Dr. Murat Akyıldız


ÖZET
Yükseköğretim kurumlarının performanslarının öğrencilerinin gözünden değerlendirilmesi son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Yükseköğretim kurumları, öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini arttırarak kurumun tercih edilirliğini arttırmak ve küresel eğitim pazarından daha çok pay almak istemektedir. Öğrencilerin gözünden incelendiğinde yüksek ve düşük memnuniyet duyulan boyutların belirlenmesi sayesinde yükseköğretim kurumunun sahip olduğu kaynakların memnuniyeti daha çok arttıracak boyutlara aktarılması imkânı kazanılabilir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi örgün öğrencilerinin üniversiteye bağlılıkları üniversiteye bağlılık modeli bağlamında incelenmiştir. Üniversiteye bağlılık modeli üniversitenin fiziksel imkânlarına, akademik, sportif ve kültürel faaliyetlerine, öğrencilerin bireysel akademik gelişim süreçlerine, üniversitenin zihinsel imajına ve üniversiteye bağlılığa ilişkin algıları içermektedir. Araştırmada test edilen model öğrencilerin üniversitenin fiziksel imkânlarına, faaliyetlerine ve akademik gelişim imkânlarına yönelik algılarının üniversite imajını etkilediğini, bu faktörlerden etkilenen üniversite imajının ise üniversiteye olan bağlılığı etkilediğini varsaymaktadır. Geliştirilen üniversiteye yönelik görüşler ölçeğinin güvenirlik ve geçerliliğini belirleyebilmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmışve tüm boyutların ortalama çıkarılan varyans (AVE) ve birleşik güvenirlikleri (Composite Reliability) hesaplanmıştır. Ölçeğin yüksek derecede geçerli [Chi square (c2 = 5268.50, df=1444, p<0.001), Chi square/ df (c2/df=3.65), RMSEA (0.034), NFI (0.97), NNFI (0.98), CFI (0.98), IFI (0.98)] ve güvenilir (boyutların birleşik güvenirlik değerleri 0,77-0,96 arasındadır) olduğu görülmüştür. Ölçeğin uygulanmasından elde edilen veriler ile üniversiteye bağlılık model arasındaki uyumun yüksek olduğu görülmüştür Chi square (c2 = 137.82, df=52, p<0.001), Chi square/df (c2/df=2.65), RMSEA (0.027), NFI (0.99), NNFI (0.99), CFI (1.00), IFI (1.00). Modeli iyiliği katsayıları için elde edilen değerler modelin toplanan verilerle çok iyi uyum sağladığını göstermektedir. Test edilen model öğrencilerin üniversiteye olan bağlılıklarını iyi derecede açıklayabilen bir modeldir.


ABSTRACT
Evaluation of the performances of universities in the eyes of their students tend to get more important in recent years. Universities want to increase the preferability of the institutions and participate the global education market more by increasing the satisfaction of their students. Determining the dimensions which are of low or high satisfaction enables the distributions or sources more accurately in order to increase satisfaction. In this study, loyalty of formal students of Anadolu University is examined by the university loyalty model. The university loyalty model consists of the perceptions of physical facilities, academical, sportive and cultural activities, loyalty to the university and the image of university. The model tested in the study assumes that the image of the university is affected by students’ perception of the pyhsical facilities, activities and chances of academical improvement and the loyalty to university is affected by the image of the university that is shaped by these perceptions. Confirmatory factor analysis is applied in order to determine the validity and the average variance extracted values of all dimensions (AVE) and composite reliabilities are calculated to determine reliability of the Opinions Towards University scale. After analyses the validity [Chi square (c2 = 5268.50, df=1444, p<0.001), Chi square/df (c2/df=3.65), RMSEA (0.034), NFI (0.97), NNFI (0.98), CFI (0.98), IFI (0.98)] and reliability (composite reliability values change between 0.77 and 0.96) of scale have found high enough. Goodness of fit of data and model is found high [Chi square (c2 = 137.82, df=52, p<0.001), Chi square/df (c2/df=2.65), RMSEA (0.027), NFI (0.99), NNFI (0.99), CFI (1.00), IFI (1.00)]. Godness of fit values of model have shown that model fits the data well. The model explains the loyalty of students to university well.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci Memnuniyeti, Bağlılık, İmaj


KEYWORDS: Student Satisfaction, Loyalty, Image

[PDF]