Çalışanların İletişim Kaygılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


A Research on the Determination of Employees Communication Apprehension


Yrd. Doç. Dr. Altan Ayan
Prof. Dr. Agâh Sinan Ünsar
Kadir Gülbahar


ÖZET
Çalışmada kamu sektörü çalışanlarının iletişim kaygılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmaktadır. Araştırmanın örneklemi Edirne’deki kamu sektörü çalışanlarıdır. Araştırmanın evreni ise Marmara bölgesi genelindeki kamu çalışanlarıdır. Bu kapsamda 202 kişiden veriler toplanmıştır. Araştırmada McCroskey’in çalışmaları temelinde geliştirilen iletişim kaygılarının kişisel değerlendirmesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada çalışanların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımı, faktör analizi, güvenirlik testi, kolmogorovsmirnov normal dağılım testi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak kadınların grup içinde konuşma kaygısının erkeklerden daha fazla olduğu ve anne eğitim durumu lise olanların toplum içinde konuşma kaygısını daha fazla yaşadığı gözlenmiştir.


ABSTRACT
In this study it is investigated that whether or not the communication apprehension of public sector employees exhibit differences according to demographic characteristics. The sample of research are public sector employees in Edirne. Population of the study are public sector employees in the Marmara region. In this scope, it is gathered data for 202 employees. In the research it is used Personal Assessment of Communication Apprehension scale by developed McCroskey. In this study, the frequency distribution of employees socio-demographic characteristics, factor analysis, reliability test, Kolmogorov-smirnov normality test, t-test, one-way anova was applied. As result of research, the group communication apprehension of women are more than men and the community communication apprehension of high school of mother’s educational status are more than others.


ANAHTAR KELİMELER: İletişim, İletişim Kaygıları, Demografik Özellikler, Kamu Sektörü


KEYWORDS: Communication, Communication Apprehension, Demographic Characteristics, Public Sector

[PDF]