Psychological Capital: A Positive Psychological Resource and Its Relationship with Creative Performance Behavior


Psikolojik Sermaye: Bir Pozitif Psikoloji Kaynağı ve Yaratıcı Performans Davranışı ile İlişkisi


Asst. Prof. Dr. Seçil Bal Taştan


ÖZET
Creative performance behavior and psychological capital concepts having theoretical roots of positive organizational behavior and positive psychological capital have been examined in a number of studies in literature for investigating high performance and innovative organizations. It is recognized that the employee creative performance behavior has been the investigated with its associations with several concepts including supportive managerial implementation, job characteristics, organizational climate and culture, personality factors. The present study has focused on the assumption regarding the relationship between psychological capital components of self-efficacy, hope, optimism and resilience with creative performance behavior. Based on the extant resources and conceptual rationale, it is expected that psychological capital variables could have significant explanatory power on employee creative performance behavior. With that respect, a research study was performed in a large size White Good Company in Turkey which has been indicated as an innovative and high performance organization by relevant research results. 165 first line and middle level white and blue collar employees have participated in the questionnaire survey. The data were analyzed through the use of SPSS and LISREL programmes. Each variable of the model was evaluated by Confirmatory Factor Analysis (CFA) methods. According to the results, it was revealed that the total psychological capital and each of the psychological capital components had significant positive relationships with employee creative performance behavior. In addition, it was demonstrated that psychological capital components had significant effect on explaining creative performance behavior.


ABSTRACT
Kuramsal köklerini pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikoloji kuramlarından alan çalışanlarda yaratıcı performans ve psikolojik sermaye kavramları alan yazında yüksek performanslı ve yenilikçi örgütleri inceleyen çok sayıda çalışmada ele alınmıştır. Konu ile ilgili alan yazında, çalışanlarda yaratıcı performans davranışlarının daha çok destekleyici yönetim uygulamaları, iş karakteristikleri, örgüt iklimi ve kültürü, kişilik özellikleri gibi kavramlar ile ilişkilendirilmekte olduğu görülmektedir. Bu çalışma, örgütlerde yaratıcılık ve pozitif psikolojik sermaye konuları çerçevesinde, öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık olarak belirlenmiş olan psikolojik sermaye değişkenlerinin çalışanlardaki yaratıcı performans davranışları ile ilişkili olabileceği varsayımı üzerinde odaklanmıştır. Konu ile ilgili mevcut kaynakların ve kuramsal gerekçelerin ışığında, psikolojik sermaye değişkenlerinin yaratıcı performans davranışları üzerinde anlamlı bir açıklayıcı güce sahip olabileceği beklenmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’de Beyaz Eşya Sektörü’nde faaliyette bulunan ve yapılan çeşitli araştırmalara göre, yenilikçi ve yüksek performanslı kurum olarak nitelendirilmiş olan büyük ölçekli bir firmada araştırma gerçekleştirilmiştir. Uygulanan anket çalışmasına 165 alt ve orta kademelerde çalışan mavi ve beyaz yakalı personel katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve LISREL programları kullanılarak analize tabi tutulmuş, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yöntemi ile değişkenlere ilişkin ölçümlemeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, psikolojik sermaye bütün değişkeninin ve dört alt değişkeninin çalışanlarda yaratıcı performans davranışı ile pozitif ve anlamlı ilişkilere sahip olduğu ve yaratıcı performans davranışını açıklamada anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.


ANAHTAR KELİMELER: Psychological Capital, Positive Psychology, Creativity, Creative Performance Behavior


KEYWORDS: Psikolojik Sermaye, Pozitif Psikoloji, Yaratıcılık, Yaratıcı Performans Davranışı

[PDF]