Sanayi Sektörü İş Hacminin Ekonometrik Analizi


Econometric Analysis of Industrial Sector Turnover


Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu


ÖZET
Ülkelerin üretim kapasiteleri içerisinde özel bir yeri olan sanayi sektörünün nitel ve nicel gelişimlerinin gözlenmesi ekonomik açıdan önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, sanayi sektöründeki özellikle nicel gelişimin gözlenmesinde sektörün iş hacmi araştırması kullanılabilir. Sektörün iş hacminin zaman içerisinde izlediği seyrin değerlendirilmesi sektördeki satış miktarı ve ürün fiyatları konusunda bilgi sağlayacaktır. Bu çalışmada, TUİK’den elde edilen 2005:1 ve 2014:12 arası dönemi kapsayan aylık sanayi sektörü ciro endeksi kullanılarak, bu serinin durağanlığı araştırılmıştır. Çalışmada sektörel iş hacminin izlediği patika ve sektöre uygulanacak politikaların etkinliğini analiz etmek için literatüre uygun kırılmalı ve kırılmasız birim kök analizlerine yer verilmiştir. Elde edilen bulgular sanayi sektörü ciro endeksinin durağan olmadığı yani dalgalanmaların kalıcı olduğunu ortaya koymuştur.


ABSTRACT
Qualitative and quantitative development of industrial Sector which has a special place in the country’s production capacity is important in economic perspective. In this point of view, investigation of sector turnover can be used to watch especially industrial sector quantitative development. Evaluation of sector turnover progress in the course of time provides information about quantity of sales and product prices. In this study, it is investigated stationarity of industrial sector turnover index using monthly data between 2005:1 and 2014:12 which is got TUİK. In keeping with the literature, unit root tests which include structural break and no structural break are performed to analyze path of sectoral turnover and effectiveness of policies to be implemented. The findings display that industrial sector turnover index is non- stationarity, in other words, fluctuations are permanent.


ANAHTAR KELİMELER: Sanayi Sektörü, İş Hacmi, Birim Kök Analizi


KEYWORDS: Industrial Sector, Turnover, Unit Root Analysis

[PDF]