Türkiye’de Çevre ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı


The Relationship Between Environment and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach


Prof. Dr. Ramazan Kılıç
Arş. Grv. Güray Akalın


ÖZET
Bu çalışmanın amacı; ekonomik büyüme ile çevre arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin (ÇKE) 1960-2011 dönemi için Türkiye’de geçerliliği test edilmiştir. Ekonomik büyüme göstergesi olarak Kişi Başına Düşen Milli Gelir, çevre kirliliği göstergesi olarak da Kişi Başına Karbondioksit (CO2) emisyonu kullanılmıştır. Ayrıca kontrol değişkeni olarak da ticari dışa açıklık oranı modele dahil edilmiştir. ARDL (The Autoregressive Distributed Lag) modeli ile elde edilen bulgular şöyle sıralanabilir: i) Kuadratik model için elde edilen uzun dönemli katsayılara göre, kişi başına gelir ile çevre kirliliği arasında ters U şeklinde bir ilişkinin mevcut olduğu görülmektedir. Bu sonuç ÇKE hipotezinin 1960-2011 döneminde Türkiye’de geçerli olduğunu desteklemektedir. ii) Kubik model için elde edilen uzun dönemli katsayılara göre, gelir ile çevre kirliliği arasında N şeklinde bir ilişki mevcuttur.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to examine the interaction between economic growth and the environment. To this end, Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis has been tested in Turkey for 1960- 2011 period. The National Income Per Capita as an indicator of economic growth, Per Capita Carbon Dioxide (CO2) emissions as an indicator of environmental pollution has been used. Also trade openess rate has been included in the model as a control variable. The results which obtained by ARDL (The Autoregressive Distributed Lag) model can be listed as follows: i) According to the long-term coefficients which obtained for quadratic model; there is an inverted U shaped relationship between per capita income and environmental pollution. These results support validity of EKC hypothesis for 1960-2011 in Turkey. ii) According to the longterm coefficients which obtained for cubic model; there is an N shaped relationship between per capita income and environmental pollution.


ANAHTAR KELİMELER: Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE), CO2 Emisyonu, Ekonomik Büyüme, ARDL Sınır Testi


KEYWORDS: Environmental Kuznets Curve (EKC), CO2 Emissions, Economic Growth, ARDL Bound Test

[PDF]