Türkiye’deki Hazırlık Okullarının Yeterlik Sınavı Uygulamaları ve Bilgisayarlı Dil Ölçme Fikrine Yaklaşımları


Proficiency Exam Procedures in Turkish Universities and Attitudes Towards Computerized Language Assessment


Doç. Dr. Belgin Aydın
Okt. Emel Akay
Okt. Murat Polat
Okt. Serkan Geridönmez


ÖZET
Türkiye’deki mevcut yabancı dil eğitimi sorunsalının en önemli bileşenlerinden biri de şüphesiz ki üniversitelerin yabancı dil yeterliğiyle ilgili birbirlerinden farklı uygulamalarıdır. Kurumların dil yeterlik sınavlarını çoğunlukla kendi başlarına hazırlamaları, aralarında ortak bir ölçüt ya da bağlamsal bir çerçeve olmayışı, öngörülen dil yeterlik seviye ve içeriğindeki farklılıklar doğal olarak beraberinde çeşitliliği ve sorunları da getirmektedir. Bu çalışmanın birincil amacı, geçerli ve güvenilir yabancı dil yeterlik sınavlarının hazırlanması için Türkiye’deki devlet üniversitelerinin uyguladıkları ya da önerdikleri yöntemlerin araştırılması, bu önerilerin kendi bağlamlarında tartışılmasıdır. Bu çalışma aynı zamanda yabancı dil yeterliği ölçümünde kullanılacak bir sınavın bilgisayar destekli bir biçimde uygulanabilirliğine dair çalışmaya dâhil edilen devlet üniversitelerinden görüşlerin toplanmasını ve varsa hâlihazırda kullanılan uygulamaların belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışma, Türkiye’de yabancı dil eğitimi veren 12 kurumun öğretim elemanları ve idarecilerinin görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yarı-yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formlarının kullanıldığı odak grup görüşmeleri yoluyla yapılmıştır. Çalışmada toplanan verilerin nitel analizi ışığında Türkiye’de yabancı dil yeterliğiyle ilgili uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve bilgisayar destekli dil ölçme fikrine yaklaşımlar üzerine kapsamlı bir rapor ortaya çıkarılmıştır.


ABSTRACT
Universities in Turkey with their various practices considering the foreign language proficiency are beyond any doubt in the most important stakeholders of language teaching. Having in-house produced language proficiency exams, lack of common framework, and disparities related with proficiency level and content bring about several variations and drawbacks. Therefore, the aim of this was twofold. Initially, the study aimed to explore the practices used or offered by the universities to prepare reliable and valid language proficiency -exams and to discuss the feasibility of these practices in their contexts. The study also aimed to gather opinions from state universities in Turkey about the use of computer assisted assessment techniques in the evaluation of language proficiency, and to identify the existing practices if there are any. The study was conducted in 12 universities with the faculty members and administrators. Data were collected from focus group interviews through a semi-structured interview form and analyzed by using qualitative analysis techniques. The results revealed a detailed picture of the current practices of universities considering language proficiency, the problems they encounter in this process, and their attitudes towards computer assisted language assessment.


ANAHTAR KELİMELER: Yabancı dil yeterlik seviyesi, ölçme ve değerlendirme süreci, YDS, CEFR, GSE


KEYWORDS: Foreign language proficiency, assessment and evaluation process, YDS, CEFR, GSE

[PDF]