The Relationships among Frugality, Materialism and Consumer’s Need for Uniqueness


Tutumluluk, Materyalizm ve Tüketicilerin Benzersizlik İhtiyacı Arasındaki İlişki


Assoc. Prof. Dr. Hülya Bakırtaş


ÖZET
Materialism, consumer’s need for uniqueness and frugality concepts are very important for companies, their marketing strategies and environmental sustainability. This paper is examined the relationships among materialism, frugality and consumers’ need for uniqueness (CNU) concepts. The data was collected by questionnaire and it was carried out for 350 Turkish consumers. Firstly, exploratory factor analysis was made and then, structural equation modeling (SEM) was used to analyze the hypothesis. Turkish consumers’ need for uniqueness consisted of avoidance similarity and unpopular choice dimensions. Unpopular choice dimension of the consumer’s need for uniqueness was positively related to the frugality and statistically significant whereas avoid of similarity dimension of the consumer’s need for uniqueness was negatively related to the frugality in addition to not statistically significant. Similarly, materialism was negatively related to frugality, but the relationship was not statistically significant.


ABSTRACT
Materyalizm, tüketicilerin benzersizlik ihtiyacı ve tutumluluk kavramları; şirketler, onların pazarlama stratejileri ve çevresel sürdürülebilirlik için çok önemlidir. Bu çalışmada, tüketicilerin benzersizlik ihtiyacı, materyalizm ve tutumluluk kavramları arasındaki ilişki incelenmektedir. Veri, anket yöntemiyle toplanmıştır ve anket 350 Türk tüketiciye yapılmıştır. İlk olarak Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmış ve daha sonra hipotezleri analiz etmek için Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) kullanılmıştır. Türk tüketicilerinin benzersizlik ihtiyacı, benzerlikten kaçınma ve popular olmayan tercih boyutlarından oluşmuştur. Tüketicinin benzersizlik ihtiyacının benzersizlikten kaçınma boyutu, tutumlulukla negatif ilişkilidir ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değilken, popular olmayan tercih boyutu tutumlulukla pozitif olarak ilişkilidir ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Benzer şekilde materyalizm, tutumlulukla negatif olarak ilişkilidir, ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir.


ANAHTAR KELİMELER: Materialism, Frugality, Consumers’ Need for Uniqueness, SEM, Turkish Consumers


KEYWORDS: Materyalizm, Tutumluluk, Tüketicilerin Benzersizlik İhtiyacı, YEM, Türk Tüketiciler

[PDF]