İmalat Sanayi Firmalarının Nakit Tutma Dinamikleri


Cash Holding Dynamics of Manufacturing Firms


Yrd. Doç. Dr. Emel Yücel


ÖZET
Nakit yönetimi, firmanın finans yöneticileri ve yatırımcıları açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmada, 2005-2012 verileri kullanılarak Türkiye’de Borsa İstanbul’a kayıtlı İmalat Sanayi firmalarında nakit tutmayı etkileyen faktörler ve optimal nakit seviyesinin varlığı araştırılmıştır. Bulgular, imalat sanayi firmalarının hedef nakit seviyelerine düzeltme sürecine sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca, firma özellikleri ile nakit tutma arasındaki ilişki imalat sanayinin alt sektörleri açısından farklılık göstermektedir. Firmaların borç finansmanını nakit tutmaya ikame olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The cash management has crucial repercussions to financial managers and investors of the firms. This paper investigates the dynamics of cash holdings and the existence of optimal level of cash holdings in manufacturing firms listed in the Borsa Istanbul using data from 2005 to 2012. The findings show that manufacturing firms have adjustment process towards cash holdings target. Further results indicates that the relationship between firm characteristics and cash holdings differ depending on the sub-industries in manufacturing industry. The firms use debt financing as a substitute for cash holding.


ANAHTAR KELİMELER: Nakit Akımı, Sektörler, Finansal Hiyerarşi Teorisi, Optimal Nakit Tutma, GMM


KEYWORDS: Cash Flow, Industries, Pecking Order Theory, Optimal Cash Holdings, GMM

[PDF]