Media Complementary or Media Displacement?: An Investigation of Digital and Traditional Media Usage for Obtaining Daily News among Young Adults


Tamamlayıcı Medya mı yoksa Medya Yer Değişikliği mi?: Gündelik Haber Edinmede Gençler Arasında Dijital ve Geleneksel Medyanın Kullanımı Üzerine Bir Araştırma


Assoc. Prof. Dr. Serra İnci Çelebi


ÖZET
Survey (N=92) was conducted to collect information on how university students use media. Although the result supports the fact that young adults use digital media for news consumption more than other types of media, using Internet for obtaining daily news and information didn’t displace the traditional media for the same function. There was no displacement effect among different types of media for the function of news, but contrary, media supplemented or complemented each other. Heavy SNS (social network site) users listened to the radio less, that may be interpreted based on both of them may serve the same functions (e.g., entertainment). The results were discussed in the framework of media richness theory, and media displacement vs. media complementary.


ABSTRACT
Üniversite öğrencilerinin medyayı nasıl kullandıklarını öğrenebilmek için anket (N=92) yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda gençlerin gündelik haber ve bilgi edinmelerinde dijital medyayı, geleneksel medyaya göre daha fazla kullandıkları, ancak interneti bilgi ve haber edinmek için kullanmalarının geleneksel medyayı aynı fonksiyon için kullanmalarının yerine geçmediği bulunmuştur. Haber edinme açısından, farklı medya çeşitlerinin birbirinin yerine geçmediği, aksine, birbirini tamamladığı veya bütünlediği ortaya çıkmıştır. Sosyal ağları fazla kullananların radyoyu az dinledikleri ve bunun nedeni olarak her ikisinin de eğlence gibi aynı fonksiyonu sundukları şeklinde yorumlanabilir. Sonuçlar, zengin medya teorisi, birbirinin yerine geçen medyaya karşı tamamlayıcı medya çerçevesinde tartışılmıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Digital Media, Traditional Media, News, Media Richness, Media Complementary vs. Media Displacement


KEYWORDS: Dijital Medya, Geleneksel Medya, Haber, Zengin Medya, Tamamlayıcı Medyaya Karşı Medya Yer Değişikliği

[PDF]