Gelir Dağılımı-Tasarruf İlişkisi: Türkiye’de Hanehalkı Gelir Türünün Tasarruflar Üzerindeki Etkisi


The Relationship Between Income Distribution And Savings: The Effects of Household’s Income Type on the Savings in Turkey


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şengür
Prof. Dr. Sami Taban


ÖZET
Hanehalkı ülke ekonomilerinde özel harcama, yatırım ve tasarruf kalemleri gibi birçok konuda belirleyici bir role sahiptir. Hanehalkının elde ettiği gelirin türü ve gelirini kullanım şekli ise ulusal tasarruflar ve ulusal gelir oluşumu için önemlidir. Ayrıca, hanehalkı milli gelirin bölüşümünde önemli bir yere sahiptir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu’ndan sağlanan “Hanehalkı Bütçe Anketleri” kullanılarak 2002-2013 yılları arasındaki hanehalkı gelir türünün tasarruflar üzerindeki etkisi incelenmektedir. Anket verileri çoklu doğrusal regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarından, hanehalkı gelir türlerinden olan ücret-prim geliri, faiz ve kira geliri, emekli maaşı ve diğer maaşların hanehalkı tasarruflarını pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Gelir grupları bakımından ise tasarruf oranları arasında büyük farklılıklar olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
Household plays a decisive role in personal consumption, investment, and savings for the economies. The type of income received and the way it has been used by household is extremely important for the formation of national income. In this study, “Household Budget Survey” conducted by Turkish Statistical Institute for the years 2002-2013 is used. This study aims to understand the effects of household’s income type on the savings. Survey data has been analyzed by multiple linear regression models. The result of research shows that wage and premium income, interest and rental income, pensions and other wage incomes positively affect the amount of household savings. Besides, saving rates are considerably different for income groups.


ANAHTAR KELİMELER: Hanehalkı, Tasarruf, Gelir Dağılımı, Çoklu Doğrusal Regresyon


KEYWORDS: Household, Savings, Income Distribution, Multiple Linear Regression

[PDF]