The Relationship between R&D Expenditures, Patent Applications and Growth: A Dynamic Panel Causality Analysis for OECD Countries


Ar&Ge Harcamaları, Patent Başvuruları ve Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri İçin Bir Dinamik Panel Nedensellik Analizi


Asst. Prof. Dr. Salih Türedi


ÖZET
The causality relationship of economic growth with R&D expenditures and patent applications for the 23 OECD member countries is investigated in this study by utilising from the data belonging the period of 1996- 2011. To that aim, GMM (Generalized Method of Moments) approach developed by Arellano-Bond (1991) and Wald test are used. Panel causality estimation results put forth a two-way and positive causality between R&D expenditures and economic growth, and a one-way and positive causality from patent applications to economic growth. Hence, on the ground of these results, it can be argued that it is important for the countries aiming to achieve a sustainable and high rate of growth to allocate more resources for R&D activities and establish an efficient patent system.


ABSTRACT
Bu çalışmada, OECD üyesi 23 ülkenin 1996-2011 dönemine ilişkin verilerinden yararlanılarak Ar-ge harcamaları ve patent başvuruları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, Arellano-Bond (1991) tarafından geliştirilen GMM (Genelleştirilmiş Momentler Metodu) yaklaşımı ile Wald testinden yararlanılmıştır. Panel nedensellik tahmin sonuçları, R&D harcamaları ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü ve pozitif, patent başvurularından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü ve pozitif bir nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Dolayısı ile bu sonuçlardan hareketle, sürdürülebilir ve yüksek oranlı büyümeyi hedefleyen ülkeler açısından R&D faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmanın ve etkin bir patent sistemi kurmanın önemli olduğu ifade edilebilir.


ANAHTAR KELİMELER: R&D Expenditures, Patent Applications, Growth, Panel Causality


KEYWORDS: Ar&Ge Harcamaları, Patent Başvuruları, Büyüme, Panel Nedensellik

[PDF]