The Rebound Effect: Empirical Evidence from Turkey


Rebound Etkisi: Ampirik Bir Örnek Türkiye


Asst. Prof. Dr. Nurgün Topallı
Prof. Dr. Abdülkadir Buluş


ÖZET
Energy and energy savings are still protecting its importance for both developed and developing countries. Energy saving is a method to reduce energy consumption in countries. Especially countries which have dependency on energy recently insist on energy efficiency. The aim of this study is to examine the theoretical and empirical literature on the rebound effect systematically and to test the impact of energy efficiency developments in Turkey on energy consumption empirically. In this study, Turkey’s 1964-2009 annual time series data has been tested using ARDL (Auto-Regressive Distributed Lag) model. As a result of the empirical analysis in Turkey, it is concluded that, Rebound Effect which are results of energy efficiency, is not too significant size.


ABSTRACT
Enerji ve enerji tasarrufu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önemini korumaktadır. Enerji tasarrufu ülkelerin enerji tüketimini azaltmada kullandığı bir yöntemdir. Özellikle enerji konusunda dışa bağımlı olan ülkeler son dönemler enerji verimliliği üzerinde durmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Rebound Etkisi ile ilgili teorik ve ampirik literatürü sistemli olarak incelemek ve Türkiye’de enerji etkinliği gelişmelerinin enerji tüketimi üzerindeki etkisini ampirik olarak test etmektir. Çalışmada Türkiye’nin 1964-2009 dönemi yıllık zaman serisi verileri ARDL (otoregresif dağıtılmış gecikme) modeli kullanılarak test edilmiştir. Ampirik analiz sonucu, Türkiye’de enerji etkinliği gelişmeleri sonucu oluşan Rebound Etkisi’nin çok önemli boyutlarda olmadığı bulgusu elde edilmiştir.


ANAHTAR KELİMELER: Energy Efficiency, Rebound Effect, ARDL Model, ECM


KEYWORDS: Enerji Verimliliği, Rebound Etkisi, ARDL Modeli, ECM

[PDF]