İnovasyon-Temelli Ekonomi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Uygulama


Innovation-Driven Economy: An Application on the Selected Countries


Prof. Dr. Nihat Işık
Arş. Grv. Efe Can Kılınç


ÖZET
İnovasyon, gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de daha yüksek kalkınma aşamalarına ulaşmalarını ve ekonomik ve sosyal dönüşümleri gerçekleştirmelerini sağlayan faktörlerden birisi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bu çalışmada ekonomik büyüme ile inovasyon arasındaki ilişki seçilmiş ülkeler özelinde 1990-2011 dönemi için incelenmiştir. Analiz sonuçları inovasyonun ekonomik büyümeyi beklentilere uygun olarak pozitif etkilediğini göstermektedir. Ayrıca inovasyon göstergeleri ile iktisadi büyüme arasında hem uzun, hem de kısa dönemli ilişki vardır. Buna göre uzun dönemde özel sektör Ar-Ge harcamalarındaki ve elektronik endüstrisi ihracatındaki%1’lik artış, GSYH’yi yaklaşık olarak %0.46 ve %0.16 oranında artıracaktır. Kısa dönemde bu katsayılar %0.19 ve %0.03 olarak tahmin edilmiştir.


ABSTRACT
Innovation has been one of the factors that provide developing countries to reach higher development stages as well as developed countires and to perform economic and social transformations and will continue. In this study, the relationship between economic growth and innovation in the case of selected countries for the period 1990-2011 were examined. Analysis results show that innovation (positively affect economic growth in line with expectations. In addition, there is both long and short-term relationship among innovation indicators and economic growth. Accordingly, 1% increase in private sector R&D expenditures and electronic industry export will increase the GDP by approximately 0.46% and 0.16%. In the short run, these cofficients was estimated as 0.19% and 0.03%.


ANAHTAR KELİMELER: İnovasyon, Ar-Ge, İleri Teknoloji İhracatı, Ekonomik Büyüme


KEYWORDS: Innovation, R&D, High Technology Exports, Economic Growth

[PDF]