Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri: Öğrenme İklimi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu


The Teachers’ Interpersonal Motivating Styles: The Turkish Version of the Learning Climate Questionnaire


Yrd. Doç. Dr. Sedat Kanadlı
Doç. Dr. Birsen Bağçeci


ÖZET
Bu araştırmanın amacı Öğrenme İklimi Ölçeği’nin Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaparak psikometrik özelliklerini belirlemektir. Williams ve Deci (1996) tarafından geliştirilen öğrenme iklimi ölçeği, eğitim ortamlarında öğrencilerin algıladığı özerklik desteğini ölçmek için kullanılan 15 maddelik bir ölçektir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmasına 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 420 öğrenci (200 kız ve 220 erkek) katılmıştır. Ölçeğin dil eşdeğerliğini sağlamak için üç hafta arayla yapılan iki uygulama arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orjinaline benzer tek faktörlü ve 15 maddeden oluşan bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü yapısı için yeterli düzeyde uyum iyiliği elde edilmiştir. Ölçeğin test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.81, güvenirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to adapt Learning Climate Questionnaire (LCQ) into Turkish and analyze its psychometric properties. LCQ, developed by Williams & Deci (1996), is used to measure students’ perceived autonomy support in educational settings and consists of 15 items. The study group consisted of 420 freshmen students (200 female and 220 male) who study at the School of Languages at Gaziantep University at the term of 2012-2013 academic year. In order to maintain the language equivalence of the questionnaire, two applications were carried out, leaving three weeks intervals and consequently a high-level, positive and meaningful relation was found. As a result of the explanatory factor analysis which was carried out in order to determine the questionnaire’s structure validity, it was found that the questionnaire had the same one-factored structure consisting of 15 items as the original version. As a result of the confirmatory factor analysis, it was obtained adequate fit to data, yielding a one-factored structure. The test-retest Pearson correlation coefficient of the questionnaire was 0.81 and its Cronbach Alpha was calculated as 0.89. According to these results, we can say that the version of LCQ which was adapted into Turkish is valid and reliable.


ANAHTAR KELİMELER: Kişiler Arası Motivasyon Stili, Özerklik DesTekleyici Stil, Kontrollü Stil


KEYWORDS: Interpersonal Motivating Style, Autonomy Supportive Style, Controlled Style

[PDF]