İlk Halka Arzların Kısa Dönem Fiyat Performansları: Borsa İstanbul’da Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama


Short Time Price Performances of Initial Public Offerings (IPO): A Comparative Sectoral Analysis in Borsa İstanbul


Harun Çakır
Doç. Dr. Soner Akkoç


ÖZET
Bu çalışmada, Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında Ocak 2008 – Temmuz 2013 tarihleri arasında halka arz edilen 121 hisse senedinin; ilk gün getirileri ve kısa dönem performansları anormal ve kümülatif anormal getiriler hesaplanarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 2008 küresel kriz ve sonrası dönemde Borsa İstanbul’da ucuz fiyat olgusunun varlığı araştırılmaktadır. Buna göre; Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında gerçekleşen halka arzlarda, ilk gün piyasanın üzerinde bir getiri (%1,16) elde edildiği tespit edilmiştir. Halka arz edilen hisse senetlerinin 21 günlük kısa dönem performansları ise %5,89 düzeyinde gerçekleşmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Borsa İstanbul’da halka arz edilen hisse senetlerinin düşük fiyatlandırıldığı ve kısa dönemde yüksek performans sağladıkları söylenebilir. Bu durum literatürdeki diğer çalışmaların bulguları ile paralellik göstermektedir. Ancak düşük fiyatlandırmanın son yıllarda azaldığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In this study, first day returns and short - term performances of 121 growth stocks, which are public offered as a first time in Borsa İstanbul equity market between January 2008 - July 2013, were analyzed by calculating abnormal and cumulative abnormal returns. In this study’s content, the 2008 global financial crisis and its aftermath in Borsa İstanbul cheap price cases are investigated. According to this; Initial Public Offerings (IPO) took place in Borsa İstanbul equity market, abnormal return on first day of the market (1,16%) is obtained. Of stocks offered to the public while the 21-day shortterm performance is realized at the level of 5,89%. According to the result obtained, the first time in Borsa Istanbul IPO underpricing of stocks and provide high performance can be said that in the short term. This situation parallels with the findings of other studies in the literature indicate. However, the impact of lower pricing declined in recent years and Borsa Istanbul equity market has been found to become more efficient market.


ANAHTAR KELİMELER: İlk Halka Arz, Kısa Dönem Performans, Borsa İstanbul


KEYWORDS: Initial Public Offering (IPO), Short-Term Performance, Borsa İstanbul

[PDF]