İş-Aile Çatışmasının Öteki Yüzü: İş Aile Zenginleşmesi ve Psikolojik Yılmazlık, Mükemmelliyetçilik, Yaşam Doyumu Değişkenleri ile Etkileşimi


Another Face of Work to Family Conflict: Work to Family Enrichment and Its Interaction with Psychological Resiliency, Perfectionism and Life Satisfaction


Yrd. Doç. Dr. Sezer Cihan Çalışkan
Yrd. Doç. Dr. Selma Çetinaslan Arıkan


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, yönetim organizasyon ve örgütsel davranış yazınında iş-aile çatışmasına göre çok daha yeni bir kavram olan “iş-aile zenginleşmesi” kavramını kapsamlı olarak incelemek ve bazı kişilik değişkenleri ile ilişkisini ve yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, “psikolojik yılmazlık” ve “mükemmeliyetçilik” gibi bireysel değişkenlerin iş-aile zenginleşmesi üzerindeki etkisi irdelenmiş ve bu etkileşimin de genel yaşam doyumu üzerindeki etkisi kapsamlı bir araştırma modeli ile test edilmiştir. Yapılan analizlerde işten aileye ve aileden işe zenginleşmede özellikle psikolojik yılmazlık değişkeninin önemli bir katkı sağladığı ve iş-aile zenginleşmesinin psikolojik yılmazlığın genel yaşam doyumu üzerindeki etkisinde kısmi ara değişken rolü oynadığı tespit edilmiştir. Sonuç kısmında bulgulara ait detaylar ve yönetim uygulamaları üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to search the concept of “work to family enrichment” which is a new concept in the literature relatively comparing to work to family conflict and to emprically test its interaction with personality variables such as “psychological resiliency” and “perfectionism” and also investigate the impact of this interaction on general life satisfaction of employees within an integrated research model. Statistical results proves that psychological resiliency has a significant impact on both work to family and family to work enrichment dimensions of work-family enrichment and work to family enrichment partially mediates the relationship between psychological resiliency and general life satisfaction. Detailed results and managerial implications were discussed in conclusion part.


ANAHTAR KELİMELER: İş-Aile Zenginleşmesi, Psikolojik Yılmazlık, Uyumlu/Uyumsuz Mükemmeliyetçilik, Yaşam Doyumu


KEYWORDS: Work to Family Enrichment, Psychological Resiliency, Adaptive/Mal-Adaptive Perfectionism, Life Satisfaction

[PDF]