Türkiye’de Örgütsel Sessizlik ile İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Literatür İncelemesi


Literature Review of Researchs Related Organizational Silence in Turkey


Öğr. Grv. Dr. Gözde Yeşilaydın
Arş. Grv. Gamze Bayın


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, örgütsel sessizlik ile ilgili Türkiye’de yapılmış olan araştırmaları inceleyerek; araştırmaların yapıldığı hedef grupları ortaya koyabilmek, örgütsel sessizlik kavramı ile birlikte ele alınan diğer kavramların sessizliğe olan katkılarını tespit edebilmek ve bundan sonraki çalışmalarda yol gösterici olabilmektir. Örgütsel sessizlik ile ilgili Türkiye’de yapılan araştırmalara ulaşabilmek için Google akademik arama motoru, YÖK veritabanı, PubMed, Ebscohost, ISI-Web of Knowledge, ProQuest, Science Direct, Scopus elektronik veri tabanları taranmıştır. Bu yolla, literatürde yapılmış makale, kitap, kitap bölümü ve bildiri gibi basılı yayınlar ve tezlere ulaşılmıştır. Araştırmalar, belirlenen kriterlere göre elenmiş ve 49 araştırma incelemeye alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, araştırmaların yaklaşık yarısının (%53) son iki yılda yapıldığı; %45’inin yüksek lisans tezi olduğu; %38’inin eğitim sektörü çalışanlarına yönelik yapıldığı saptanmıştır. Ayrıca, çalışmaların %18’inin örgütsel bağlılık ve yine %18’inin liderlik tarzları ile örgütsel sessizlik ilişkisine odaklandığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to detect the contributions of other variables which taken together with the organizational silence and to be guiding to the following studies by examining the researches in Turkey about organizational silence. To reach all of researches, electronic databases such as Google academic search, YOK database, PubMed, EBSCOhost, ISI Web of Knowledge, ProQuest, Science Direct, Scopus were searched. In this way; articles, books, thesis, book chapters and papers have been reached. Criterias are taken into account and finally 49 researches which has these criterias were examined. As a result of the examination; 53% of the researches made the last two years; 45% of researches are master’s thesis; 38% of researches made for the education sector employees. Moreover, it is determined that 18% of researches are taken together with organizational commitment; while the other 18% of them are taken together with leadership styles.


ANAHTAR KELİMELER: Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Davranış, Literatür İncelemesi


KEYWORDS: Organizational Silence, Organizational Behaviour, Review of the Literature

[PDF]