Farklı Ülkelerdeki Tarımsal Destekleme Politikalarının Tarımsal Üretim Üzerine Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi


Effects on Agricultural Production in Different Countries Comparative Analysis of Agricultural Support Policies


Doç. Dr. Erkan Aktaş
Doç. Dr. Metin Altıok
Arş. Grv. Mehmet Songur


ÖZET
Küreselleşen bir ekonomide uygulamaya konulan iktisat politikalarının ekonomiye etkisi daha da artmaktadır. Son dönemde Türkiye’nin tarımsal üretimde dışa bağımlılığın artması, özellikle yıllardır uygulanan tarımsal destekleme politikalarının sorgulanmasını ön plana çıkarmıştır. Tarımsal destekleme politikaları, tarım kesiminin gelir düzeyini yükseltmek, tarımda verimlilik, ürün çeşitliliği ve üretim artışı sağlamak amacıyla farklı destekleme araçları kullanılarak uygulanmaktadır. OECD’nin (2012) “Producer Support Estimate Indicator” adlı raporunda da Türkiye tarım sektörünü en fazla destekleyen ülkeler arasında gösterilmektedir. Bu uygulanan desteklere rağmen son yıllarda Türkiye’nin iç ticaret hadlerinin tarım sektörü aleyhine daha da yükselmesi, tarımsal çıktının oransal olarak azalması ve tarımsal üretimde dışa bağımlılığının artması bu çalışmanın önemini daha da arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, başta Avrupa Birliği olmak üzere tarım sektöründe ön plana çıkan birçok ülkenin, tarımı destekleme sistemlerinin tarımsal çıktı üzerine etkilerini karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu çalışmada 1995 ve 2010 arasında, tarım destekleme araçlarından pazar desteği ve girdi desteği farklı ülkelerin yıllara göre etkisi panel veri analiz teknikleri ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular genel olarak pazar fiyat desteği ve girdi desteğinin tarımsal çıktıyı arttırdığını göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışma, özellikle Türkiye’de uygulan tarım destekleme politikalarının daha etkin olması konusunda yeni politikalar önermektedir.


ABSTRACT
In a globalized economy, the impacts of political decisions have been becoming more important. Especially in recent years, the increasing of Turkey’s dependency in agricultural production cause examine to agricultural support policies which has been apllying. Agricultural support policies carry out for increasing the income level, productiveness, product range and level by using different supporting tools. According to OECD report (2012) named “Producer Suuport Estimate Indicator”, Turkey is the most supportive country in agricultural producing. Although these policies implemented, being terms of trade against agricultural sector and decreasing the agricultural output as a proportion and increasing the dependency of Turkey agricultural sector makes this working paper more important. This study aims to analyze the impacts of agricultural supports to agricultural output in countries which being prominence in agricultural sector, particularly in European Union. In this study the effects by years of different countries’ total agricultural supporting tools between 1995 and 2010 (market support, input support) analyzed by techniques of analysis of panel data. In conclusion, this study purpose to suggest new politics about the agricultural supporting policies to being them more effective, especially for Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: Tarım Politikaları, Tarımsal Üretim Değeri ve Panel Veri Analizi


KEYWORDS: Agricultural Policies, Agricultural Production Value and Panel Data Analysis

[PDF]