Türkiye’de Enflasyon ile Ticaret Açıklığı Arasındaki İlişki


The Relationship Between Inflation and Trade Openness in Turkey


Yrd. Doç. Dr. Özlem Ayvaz Kızılgöl
Arş. Grv. Dr. Evren İpek


ÖZET
1980’li yılları takiben hızlı bir dışa açılma süreci yaşayan Türkiye ekonomisi aynı zamanda yüksek enflasyonun hakim olduğu zorlu dönemlerden de geçmiştir. Uluslararası ticarete açıklık ile enflasyon arasındaki olası etkileşim bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Çalışmanın temel amacı ticaret açıklığı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi Türkiye için ampirik olarak analiz etmektir. Ampirik analizlerde Türkiye ekonomisinin 1992:1-2013:3 dönemine ait çeyrek yıllık veriler kullanılarak sınır testi ve ARDL yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, dış ticaret açıklığı ve enflasyon değişkenleri arasında eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur ve dış ticaret açıklığı hem uzun dönemde hem de kısa dönemde enflasyonu pozitif yönde etkilemektedir


ABSTRACT
Turkish economy which has experienced a fast liberalization process following the 1980s, has also passed through difficult periods that are dominated by high inflation. The possible interaction between international trade openness and inflation has been the starting point of this study. The main purpose of this paper is to empirically investigate the relationship between inflation and trade openness for Turkey. In the empirical analysis, we applied bound test and ARDL procedure by using quarterly data for the period 1992:1-2013:3 of Turkish economy. According to the results, there is a cointegration relationship between trade openness and inflation series and trade openness affect inflation positively both in the short run and in the long run.


ANAHTAR KELİMELER: Ticari Açıklık, Enflasyon, Sınır Testi, ARDL


KEYWORDS: Trade Openness, Inflation, Bound Test, ARDL

[PDF]