Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde Sürdürülebilir Tasarım Eğitimine Yönelik Öğretim Yaklaşımları ve Proje Dersleri İçin Uygulama Önerileri


Teaching Methods for Sustainable Design Education in Industrial Design Departments and Implementation Proposals in Studio/Project Courses


Öğr. Grv. Dr. Tolga Yılmaz
Prof. Dr. Özlem Er


ÖZET
Sürdürülebilirlik, sosyal ve çevresel sorunlara çözüm önerisi olarak gelişen kapsayıcı bir kavram olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilirlik çatı kavramının kapsamında endüstri ürünleri tasarımı ise, genel olarak “sürdürülebilir tasarım” adı ile bilinen kavram ve tasarım yaklaşımı ile yer almaktadır. Sürdürülebilir bir kültüre geçişin yaşamsal önem kazandığı günümüzde endüstri ürünleri alanı, sadece mesleki uygulamaları açısından değil, eğitim açısından da sürdürülebilir tasarım ile ilgili kriterleri kapsayacak şekilde gelişmeli ve değişmelidir. Eğitim açısından gerekli olduğu değerlendirilen bu değişimin önemli bir parçası da öğretim ve öğrenim yöntemlerindeki değişikliklerdir. Pek çok farklı alandaki lisans bölümlerinde sürdürülebilirlik ile ilgili kriterlerin öğretim programlarına entegre edilebilmesi amacı ile “Probleme Dayalı Öğrenim” (problem based learning) ilkeleri kullanılmakta ve çalışmalarda önerilmektedir. Bu makalede ise bir endüstri ürünleri tasarımı bölümü stüdyo/proje dersinde probleme dayalı öğrenim ilkelerinin sürdürülebilir tasarım eğitimine yönelik olarak uygulanması ele alınmaktadır. Sonuçlar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütülen ve sürdürülebilirlik ile ilgili kriterlerin endüstri tasarımı bölümleri öğretim programlarına entegrasyonu amacı ile önerilerin geliştirildiği bir doktora çalışmasından alınmıştır. Öneriler bir stüdyo/proje dersinde uygulanmış ve öğrenci projelerinin analiz edilmesi ile önerinin faydası ölçülmüştür.


ABSTRACT
Sustainability can be described as an inclusive concept which is developed and proposed as an answer for social and environmental problems. Under this broad sustainability concept, industrial design basically takes part with a design approach generally known as “sustainable design”. Today, while transforming into a sustainable culture gains vital importance, field of industrial design should not only be evolved in terms of professional practice, but also should be improved and transformed in means of education to include sustainable design criteria. One of the main aspects of this required transformation is the transformation in teaching and learning methods. Problem Based Learning approach is being used in many undergraduate programs of many different fields and is proposed by many researchers to integrate sustainability criteria into curriculum. This paper covers using of Problem Based Learning principles within the scope of sustainable design in an industrial design project/studio course. Results are drawn from a PhD research at Istanbul Technical University aiming to propose a method to integrate sustainability criteria into industrial design curriculum in Turkey. Proposal has been put into practice in a studio/project course and the success of proposal was measured by analyzing student projects. Keywords: Industrial Design, Sustainability, Sustainable Design, Design Education, Studio Course, Problem Based Learning (PBL).


ANAHTAR KELİMELER: Endüstriyel Tasarım, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Tasarım, Tasarım Eğitimi, Stüdyo Dersi, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ)


KEYWORDS: Industrial Design, Sustainability, Sustainable Design, Design Education, Studio Course, Problem Based Learning (PBL).

[PDF]