Yabancı Uyruklu Öğretmen Adaylarının Türkiye’deki Eğitimlerine Yönelik Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Örneği


The Views of Foreign Teacher Candidates Regarding Their Education in Turkey: Example of Anadolu University


Prof. Dr. Mehmet Gültekin


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, yabancı uyruklu öğretmen adaylarının Türkiye’deki eğitimlerine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma deseni benimsenerek gerçekleştirilen araştırmaya, yabancı ülkelerden gelerek Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 31 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri açık uçlu anket yoluyla toplanmış, elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının Türkiye’yi güzel bir ülke olarak gördükleri, ucuz ve nitelikli eğitime sahip olduğu için Türkiye’yi tercih ettikleri, Türkiye’de aldıkları eğitimi olumlu buldukları, Türkiye’deki eğitimleri sırasında en çok “Türkçe” konusunda sorun yaşadıkları ve Türkiye’deki eğitimleri sırasında en çok Türkçe konusunda destek verilmesini ve bazı kolaylıklar sağlanmasını istedikleri ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the views of foreign teacher candidates regarding their education in Turkey. 31 foreign teacher candidates who study at Education Faculty in Anadolu University participated in the study, which is designed by adopting a qualitative research design. The data were collected using an open-ended questionnaire, and descriptive analysis technique was applied in the analysis of the collected data. The results of the study revealed that foreign teacher candidates, who came from different countries, see Turkey as a beautiful country; preferred Turkey since it has cheap and qualified education opportunities; think that the education offered in Turkey is positive; claim that the biggest problem they faced during their education in Turkey is about “Turkish Language”, and they expect to be supported on Turkish and be given some kind of privileges about it.


ANAHTAR KELİMELER: Uluslararası Eğitim, Öğretmen Adayı, Yabancı Uyruklu Öğretmen Adayı


KEYWORDS: International Education, Teacher Candidate, Foreign Teacher Candidates

[PDF]