A Spectral Method Approach For the Relationship Between Tourism and Economic Growth in Turkey


Türkiye’ de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki İçin Bir Spektral Metod Yaklaşımı


Asst. Prof. Dr. Mesut Balıbey
Asst. Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz


ÖZET
A popular topic in the econometrics and time series area is the cointegrating relationships among the components of a nonstationary time series. Engle and Granger’s least squares method and Johansen’s conditional maximum likelihood method are the most widelyused methods to determine the relationships among variables. Furthermore, the method proposed to test a unit root based on the periodogram ordinates has certain advantages over conventional tests. Periodograms can be calculated without any model specification and the exact distribution under the assumption of a unit root can be obtained. For higher order processes the distribution remains the same asymptotically. Furthermore, in recent years, many developing countries have given priority to the development of tourism industry as an important part of country’s economic growth. In this context, the tourism-led growth hypothesis has attracted a great deal of attention among economists and policy makers. So, in this study, in order to indicate advantages over conventional test of Periodogram-based Method, a possible relationship between tourism and economic growth during the period 1999:01-2010:12 in Turkey is examined by using Periodogram-based Method, Johansen’s Conditional Maximum Likelihood Method, Engle and Granger’s Ordinary Least Square Method.


ABSTRACT
Ekonometri ve zaman serileri alanında popüler bir konu durağan olmayan zaman serileri arasındaki eşbütünleşme ilişkileridir. Engle-Granger’ in En Küçük Kareler Metodu ve Johansen’ in Koşullu Maksimum Olabilirlik Metodu değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için en yaygın kullanılan metodlardır. Ayrıca periodogram ordinatlarına dayanan bir birim kökü test etmek için önerilen metod, geleneksel testlere göre belli avantajlara sahiptir. Periodogramlar herhangi bir model tanımlaması olmaksızın tanımlanabilmektedir ve bir birim kök varlığı altında kesin dağılımı elde edilebilmektedir. Daha yüksek dereceli süreçler için dağılım asimptotik olarak aynı kalmaktadır. Ayrıca son yıllarda, bir çok gelişmekte olan ülke, ekonomik büyümenin önemli bir bölümü olarak turizm endüstrisinin gelişimine öncelik vermektedir. Bu bağlamda, turizme dayalı büyüme hipotezi ekonomistler ve politika yapıcılar arasında büyük ilgi çekmektedir. Bu nedenle çalışmada, periodograma dayalı testin geleneksel testlere göre avantajını göstermek için, Türkiye’de 1999:01-2010:12 dönemi için turizm ve ekonomik büyüme arasındaki olası ilişki, Periodogram Metodu, Johansen Maksimum Olabilirlik Metodu ve Engle-Granger Metodu ile incelenmektedir.


ANAHTAR KELİMELER: Unit Root, Periodogram Method, Cointegration, Economic Growth, Tourism


KEYWORDS: Birim Kök, Periodogram Metodu, Eşbütünleşme, Ekonomik Büyüme, Turizm

[PDF]