Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Tüketim İlişkisi


Income-Consumption Relations for the Students of Bingöl University


Yrd. Doç. Dr. Halim Tatlı
Prof. Dr. Hüseyin Özer


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin gelir-tüketim ilişkisini, toplam harcamanın harcama grupları itibariyle dağılımını tespit etmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için 600 öğrenciye Kasım- Aralık 2013 tarihinde anket uygulanmıştır. Uygulanan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak, öğrencilerin gelir-tüketim ilişkileri ve 8 adet harcama grubunun toplam harcama içerisindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu harcama gruplarının gelir esneklikleri engel fonksiyonları yardımıyla bulunmuştur. Yapılan analizde tüm harcama gruplarında yer alan harcamalar öğrenciler için zorunlu harcamalar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca harcama grupları için tespit edilen en uygun fonksiyonel kalıplarının cinsiyet gölge değişkenli modelleri de tahmin edilmiştir. Bu modellere göre kız ve erkek öğrencilerin gıda, giyim-ayakkabı, barınma, ulaşım, haberleşme, kişisel bakım ve sigara ve alkollü içecek harcama gruplarının birbirinden farklı olduğu, eğitim-öğretim harcamaları için ise birbirinden farklı olmadığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this paper is to determine the Bingöl University students’ income-consumption relationship among the distribution of total expenditure with respect to expenditure groups. In order to accomplish this goal a questionnaire was applied to 600 students in November- December 2013. Using the data obtained from the questionnaires, students’ income-consumption relationships and the place of 8 expenditure groups in the total expenditure were tried to be determined. Income elasticity of these expenditure groups was found with the help of Engel function. When analyzing the data, it is found that the expenditures of all expenditure groups were mandatory expenditures for students. In addition, gender-shade variable models of the most optimal functional patterns determined for expenditure groups were estimated. According to these models, it was determined that the expenditures of food, clothing-footwear, sheltering, transportation, communication, personal care and cigarettes and alcoholic beverage of girls and boys were different from each other, whereas the expenditures of education were not different from each other.


ANAHTAR KELİMELER: Bingöl Üniversitesi, Tüketim Harcamaları, Engel Fonksiyonu, Gelir Esnekliği


KEYWORDS: Bingöl University, Consumption Expenditures, Engel Function, Income Elasticity

[PDF]