Minsky Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Türkiye Örneği


Minsky Financial Instability Hypothesis and the Case of Turkey


Yrd. Doç. Dr. Özge Korkmaz
Prof. Dr. Rahmi Yamak


ÖZET
2007’de Amerikan konut piyasasında ortaya çıkan, 2008’de ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz mevcut iktisadi politika ve önerilerin yeniden ele alınması gerektiği konusunda tartışmalara yol açmıştır. Borç–gelir ilişkisinin bozulması sonucu ortaya çıkan istikrarsızlık kavramını Hyman Minsky “Finansal İstikrarsızlık Hipotezi” ile açıklamıştır. Finansal İstikrarsızlık Hipotezine göre finansal krizlerin ortaya çıkış nedeni finansal sistemdeki aşırı borçlanmadır. Literatürde küresel krizle birlikte yeniden tartışılan Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ile ilgili teorik çalışmalara çoğunlukla rastlanırken istatistiksel boyutun ele alındığı çalışmaların oldukça az olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Türkiye özelinde finansal istikrarsızlık göstergesi olarak kredi/gelir oranı ile ekonomik istikrar veya istikrarsızlık göstergesi olarak reel GSYİH’nin 6 çeyreklik hareketli standart sapması arasındaki ilişkiler VAR analizi altında 1980 sonrası dönem için incelenmiştir.


ABSTRACT
The global crisis which has arisen from American housing market in 2007 and has affected the whole world and Turkey has motivated to re-examine current economic policies and its implications. Hyman Minsky explained the concept of instability that resulted from the deterioration of debt-income ratio as the Financial Instability Hypothesis. According to Financial Instability Hypothesis, the cause of the financial crisis is the fact of excessive borrowing in the financial system. In the literature, although there have been many theoretical studies on Financial Instability Hypothesis, recently discussed with the global crisis, there have been few studies in which statistical dimension of the hypothesis was examined. In this study, the relationships between and credit/income rate as financial fragility 6-quarter moving standard deviation of the real GDP as economic stability or instability indicator in Turkey have been analyzed by using VAR approach for the period after 1980.


ANAHTAR KELİMELER: Finansal İstikrarsızlık Hipotezi, VAR Analizi, Küresel Finansal Kriz


KEYWORDS: Financial Instability Hypothesis, VAR Analysis, Global Financial Crisis

[PDF]