Türk Kurumsal Yönetim Yapısı Düzleminde Finansal Okuryazarlığın Şirket Yönetim Kurulları İş Süreçlerindeki Rolü


The Role of Financial Literacy on Business Processes of Corporate Administrative Boards in the Turkish Corporate Governance Context


Serkan Karabacak


ÖZET
Kurumsal yönetim sürecine en önemli katkı sağlayacak parametrelerinden birisi kurumsal yönetimi özümsemiş bir şirket yönetim kurulunun mevcudiyetiyetidir. Şirketlerin yönetim kurulları şirket genel yönetim ve kontrolünde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Yönetim kurullarının görevlerine şirketlerin finansal stratejik kararları açısından bakıldığında ise şirketlerin yönetim kurullarının en temel haliyle şirket mali tablolarının ve bütçesinin kontrol edilmesi ve şirket açısından önem arz edecek finansal kararların alınması görevleri ile karşılaşılmaktadır. Bu noktada finansal okuryazar yönetim kurulu üyelerinin şirket yönetim kurullarında daha fazla yer almasının doğal sonucu bu türden yönetim kurulu üyelerinin şirketlerin stratejik planlamalarına ve dönem performanslarının denetlenmesine katkılarının artması olacaktır. Bu çerçevede, şirketlerimizin kurumsal yönetim uygulamaları da daha ileri bir seviyeye taşınacak, diğer bir deyişle şirketlerimiz gerek finansal açıdan gerekse de kurumsal yönetim anlayışı açısından daha etkin idare edileceklerdir. Şirketlerimizin daha iyi yönetilmesi ise ülkemiz ekonomisi açısından büyük öneme haizdir.


ABSTRACT
One of the most important parameters of contributing to corporate governance process within companies is to have an efficient board of directors. The board of directors is crucial in terms of managing as well as controlling companies’ operations. Enforcing the financial statements and budgets of companies and making important financial decisions based on this information are the board of directors’ strategic financial decisions. The consequences of employing much more financial literate board members within the top management is enhancing the quality of the strategic planning and overviewing of the term performances of companies in a much more accurate way. Therefore with more financial literate board of directors’ composition, good corporate governance implementations will be in place, with other words companies will be effectively managed by the help of corporate governance perspectives. Better management of companies is of the most importance in terms of the macro economic situation of the country as well.


ANAHTAR KELİMELER: Kurumsal Yönetim, Türk Kurumsal Yönetim Yapısı, Yönetim Kurulu, Finansal Okuryazarlık, Şirket Performansı


KEYWORDS: Corporate Governance, Turkish Corporate Governance Structure, Board of Directors, Financial Literacy, Company Performance

[PDF]