çıİklimsel ve Coğrafi Özelliklerin Vergi Uyumuna Etkisi


Influence of Climatic and Geographical Characteristics on Tax Compliance


Yrd. Doç. Dr. Güner Tuncer
Yrd. Doç. Dr. Taner Güney


ÖZET
Vergi uyumu, mükelleflerin davranışlarına göre değişebilmektedir. İklimsel ve coğrafi koşullar insan davranışlarını etkileyen faktörlerdir. Bu araştırmanın amacı iklimsel ve coğrafi özelliklerin vergi uyumuna olan etkisini analiz etmektir. Türkiye’de 81 il örnekleminde 2011 dönemi için kesit veri analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ortalama sıcaklık arttıkça ve rakım seviyesi düştükçe vergi uyumu artmaktadır. Bu sonuç kıyı şeridi olan veya kıyı şeridine yakın olan bölgelerin coğrafi avantaja sahip olduğunu dolayısıyla vergi uyumunu artırdığını ifade etmektedir.


ABSTRACT
Tax compliance may change by taxpayers’ behavior. Climatic and geographical conditions are one of the factors that affect human behavior. The aim of this paper is to analyze influence of climatic and geographical characteristics on tax compliance. Cross-section data analysis is applied in a sample of 81 provinces in Turkey for the period of 2011. According to the analysis results, increasing average temperature and lower altitude are increasing tax compliance. These results imply regions of coastline or close to coastline have geographical advantages so increase tax compliance.


ANAHTAR KELİMELER: Vergi Uyumu, İklimsel Özellikler, Coğrafi Özellikler, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik


KEYWORDS: Tax Compliance, Climatic Characteristics, Geographical Characteristics, Socio-Economic Development

[PDF]