Mobil İnternet Kullanımının Benimsenmesinde Yakınsama Faktörüyle Teknoloji Kabul Modeli


Technology Acceptance Model with Convergence Affect for Adoption of Mobile Internet Usage


Prof. Dr. Emel Şıklar
Yrd. Doç. Dr. Duygu Tunalı
Arş. Grv. Bayezid Gülcan


ÖZET
Bu çalışmada, bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan araştırmalarda önemli bir modelleme yaklaşımı olan Teknoloji Kabul Modeline (TAM) dayalı olarak üniversite öğrencilerinin mobil internet teknolojisini kabulü açıklanmak istenmektedir. Bu amaçla araştırma modeli oluşturulurken klasik TAM’a yakınsama ve imaj faktörleri eklenmiştir. TAM’a dayalı çalışmalarda yakınsama faktörüne rastlanmamış ve bu çalışmada algılanan kullanışlılığı etkileyen yeni bir faktör olarak önerilmiştir. Araştırma modeli Anadolu Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde öğrenim gören 363 üniversite öğrencisinden elde edilen verilerle test edilmiştir. Çalışma kapsamında toplanan veri yapısal eşitlik modellemesi tekniği ile analiz edilmiş ve analizde LISREL 8.72 programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda imaj ve algılanan kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılık ile ilişkili olmadığı; bununla beraber yakınsama, algılanan kullanışlılık, kullanım tutumu ve kullanım niyeti arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu bir modele ulaşılmıştır.


ABSTRACT
In this study, university students’ adoption of mobile internet technology is tried to be explained based on Technology Acceptance Model (TAM), which is an important modeling approach for information technology research. For this purpose, convergence and image factors are added to the classical TAM during research model establishment. Convergence factor is not been observed in TAM literature and for this purpose it is proposed as a factor effects perceived usefulness. The research model is tested with data obtained from 363 university students studying at Anadolu University and Karamanoğlu Mehmetbey University. Collected data in the study analyzed by structural equation modeling technique and LISREL 8.72 software program is used. As a result of the analysis, a model is reached that there is no relationship among image and perceived ease of use with perceived usefulness; and there are significant relationships among convergence, perceived usefulness, attitude toward using, and intention to use.


ANAHTAR KELİMELER: TAM, Mobil İnternet Kullanımı, Teknolojik Yakınsama, Yapısal Eşitlik Modellemesi


KEYWORDS: TAM, Mobile Internet Usage, Technological Convergence, Structural Equation Modeling

[PDF]