The Impact of Privatization on Export in Transition Economies: A Panel Study


Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirmenin İhracat Üzerindeki Etkisi: Panel Analiz


Assoc. Prof. Dr. Jülide Yalçınkaya Koyuncu
Prof. Dr. Rasim Yılmaz


ÖZET
In this study, we examine the relationship between various indicators of privatization and exports. We test the hypothesis that privatization contributes to boost exports in transition economies by exploiting a panel data set including the period 1989 to 2008 and 25 transition economies and using five privatization indicators. We identified a positive correlation between privatization and exports. This finding is statistically significant and valid for five different privatization indicators. Thus, the results suggest that privatization stimulates exports in transition economies, controlling for other factors that may contribute to increase in exports.


ABSTRACT
Bu çalışmada özelleştirmeye ilişkin farklı indikatörler kullanılarak özelleştirme ile ihracat arasındaki ilişki incelenmektedir. Beş farklı özelleştirme indikatörü için 1989-2008 periyodu ve 25 geçiş ekonomisinden oluşan panel veri kullanılarak, özelleştirmenin ihracatı arttırmada katkıda bulunduğu hipotezi test edilmiştir. Çalışmada özelleştirme ile ihracat arasında pozitif bir korelasyon tespit edilmiştir. Bu bulgu beş farklı özelleştirme indikatörü için geçerliliğini korumakta ve istatistiksel olarak da anlamlıdır. Bundan dolayı sonuçlar, geçiş ekonomilerinde özelleştirmenin ihracatı tetiklediğini ve diğer faktörlerin kontrol edildiği durumda ihracattaki artışa katkıda bulunduğunu ima etmektedir


ANAHTAR KELİMELER: Export, Privatization, Transition Economies, Panel Study


KEYWORDS: İhracat, Özelleştirme, Geçiş Ekonomileri, Panel Veri Çalışması

[PDF]