Ülkelerin Ekonomik Performansı Üzerinde Regülasyonun Etkileri: Bir Dinamik Panel Veri Analizi


The Impact of Regulation on Economic Performance of the Countries: A Dynamic Panel Data Analysis


Prof. Dr. Kemal Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu


ÖZET
Regülasyonların ekonomik birimlerin kararları üzerinde önemli etkileri vardır. Dolayısıyla, regülasyonlar ülkelerin gösterdikleri ekonomik performans farklılık�- larının bir sebebi olarak gösterilebilir. Bu çalışmanın temel amacı ülkelerarasındaki ekonomik performans farklılıklarının araştırılmasında regülasyonların rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada analiz için dinamik panel veri modellerinden faydalanılmıştır ve örneklem olarak ise OECD ülkeleri seçilmiştir. Elde edilen bulgular, piyasa yanlısı regülasyonların ekonomik performans üzerinde olumlu etkisi olduğu yönünde iken aksine piyasa yanlısı olmayan regülasyonların ise ekonomik performans üzerinde olumuz etkisi olduğu yönündedir.


ABSTRACT
Regulations have an important effects on the decisions of economic units. Thus, regulation as a one of the reason of differences in economic performance can be displayed. Main purpose of this study reveals role of regulation on the investigation of differences of economic performance among countries. In the study, it is used dynamic panel data models for analysis and is selected OECD countries as a sample. Findings of the study, while market supporter regulations have a positive effect on the economics performance, on the contrary non-market supporter regulations have a negative effect on the economic performance.


ANAHTAR KELİMELER: Regülasyon, Dinamik Panel Veri Analizi, Ekonomik Performans


KEYWORDS: Regulation, Dynamic Panel Data Analysis, Economic Performance

[PDF]