Bitmeyen Savaş :Diyarbakır’da Terör-Uyuşturucu İlişkisi


Never Ending Battle :Terrorism-Drugs Nexus in Diyarbakır


Doç. Dr. Hakan Cem Çetin
Dr. Hacı Duru


ÖZET
Güneydoğu Anadolu’nun en büyük ili olan Diyarbakır, terör kaynaklı eylemlerin olduğu kadar, Türkiye’deki uyuşturucu üretiminin de merkezinde bir şehir durumundadır. Türkiye’de mevcut yasadışı kenevir ekiminin üçte ikisi bu şehirde yapılmaktadır. Terör ve uyuşturucu gerçeği, Diyarbakır’ı, ülkemizdeki diğer bütün şehirlerden ayrı bir yere koymaktadır. Bu çalışmanın konusunu, terörizm ile uyuşturucu arasındaki ilişki oluşturmaktadır ve bu çerçevede terör olaylarının uyuşturucu üretimine, tüketimine ve kaçakçılığına olan etkisi araştırılmıştır. Bununla ilgili olarak bir dizi hipotez oluşturulmuş ve oluşturulan hipotezler, nitel ve nicel veriler kullanılarak test edilmiştir. En sonunda ise elde edilen bulgular tartışılarak, önerilere ve politika önerilerine yer verilmiştir.


ABSTRACT
Diyarbakır, the largest province of the Southeastern Anatolia, is a city at the center of drug production as well as acts of terrorism originated in Turkey. In Turkey, two-thirds of current illicit cannabis cultivation is done in this city. The reality of terrorism and drug separates Diyarbakır from all other cities in this country. The subject of this study is the nexus between terrorism and drug and in this context, the effects of terrorism on the drug production, consumption and trafficking were examined. A set of hy-pothesizes were formed and tested by using both qualitative and quantitative data. Finally, the findings were discussed and policy recommendations were presented.


ANAHTAR KELİMELER: Terörizm, Uyuşturucu, PKK, Diyarbakır


KEYWORDS: Terrorism, Drug, PKK, Diyarbakır

[PDF]