Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi


The Effect of Organizational Trust as a Mediator Role on the Relationship between Organizational Justice with Organizational Commitment


Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Akgündüz
Yrd. Doç. Dr. Tülay Güzel


ÖZET
Örgütsel adaletin ve örgütsel güvenin çalışanların işletmeye karşı olan tutumlarını etkilediği bilin�- mektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel adaletin çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisini ve bu etkide örgütsel güvenin aracılık rolünü belirlemektir. Bu amaçla, Örgütsel Güven Ölçeği, Örgütsel Adalet Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeğinden yararlanarak bir anket oluşturulmuştur. Anket kolayda örnekleme yöntemi ile İstanbul’daki 5 yıldızlı otel çalışanlarına 1 Temmuz-15 Aralık 2013 döneminde uygulanmıştır. Araştırmaya 276 otel çalışanı katılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi ile yapılan analiz sonucunda; dağıtımsal adaletin ve işlemsel adaletin örgütsel bağlılığı pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. Ancak örgütsel güven aracı değişken olarak modele dahil edildiğinde sadece işlemsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında örgütsel güvenin aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak yöneticilerin işlemsel adalet uygulamaları gerçekleştirerek, çalışanların hem örgütsel güvenlerini hem de örgütsel bağlılıklarını artırmalarının mümkün olabileceği söylenebilir.


ABSTRACT
It is known that the organizational justice and organizational trust have effect on employees’ attitudes towards business. This study mainly has two aims, first of which is to investigate the effect of organizational justice on organizational commitment, and the second one is to investigate the mediator role of organizational trust in this effect. To achieve this goal, a questionnaire has been formed via the scales of organizational justice, organizational trust, and organizational commitment. Questionnaire has been applied with the convenience sampling method to five star hotel employees in İstanbul between 1 July and 15 December in 2013. 276 hotel employees have participated in the research, totally. Structural equation modeling has been applied in statistical analysis. As a result; it distributive justice and procedural justice have a positive effect on organizational commitment. When organizational trust has been added into model as a mediator, significant relation has been observed only between procedural justice and organizational commitment. Hence, it could be said that employees’ organizational trust and organizational commitment could be increased by the help of implication of procedural justice by the managers.


ANAHTAR KELİMELER: Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Otel İşletmeleri


KEYWORDS: Organizational Justice, Organizational Trust, Organizational Commitment, Hotel Businesses

[PDF]