Tayyare Cemiyeti’nin Propaganda Faaliyetleri ve Tayyare Bayramları


Propaganda Activities of Turkish Aeronautical Association and Aeronautics Days


Arş. Grv. Dr. Demo Ahmet Aslan


ÖZET
Erken Cumhuriyet yıllarında, Türkiye’nin “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, “Cumhuriyet Bayramı”, “Gençlik ve Spor Bayramı” gibi millî ve resmî bayramlarının yanı sıra, bir de 30 Ağustos günlerinde “Zafer Bayramları”yla birlikte kutlanan “Tayyare Bayramları” vardı. O gün, siyasi iktidarın kontrol ve denetimi altındaki Türk Tayyare Cemiyeti’nce düzenlenen etkinliklerde, havacılığın ve “tayyare”nin önemi anlatılır, halk ile tayyare arasında bir bağ kurulmaya çalışılırdı. Türkiye, bugünün insanına ilginç gelebilecek böyle bir bayram etkinliğine, o dönemde neden ihtiyaç duymuş; tayyareyi gündelik hayatta bir kült haline getirmeye çalışmıştı? Dönemin önde gelen yerel ve ulusal gazetelerinin konuyla ilgili propagandist haber ve ilanlarından ara başlıkların oluşturulduğu bu makalede, arşiv malzemelerinin yardımıyla, yukarıdaki soruya dünya kontekstinden yanıt aranmaktadır.


ABSTRACT
In the early Republic years, there were “Aeronautics Days”, which were celebrated together with “30August Victory Days”, as well as “National Sovereignty Day and Children’s Day”, “Republic Day” and “Youth and Sports Day. Aeronautical Association, which was under the control of political authority, organized activities in those days. During those activities, they told the importance of aeronautics and “airplanes” and tried to connect people with “airplane”. Why Turkey need such a special day, which may sound interesting to today’s people, at that period and tried to turn the “airplane” to a cult of everyday life? In this article in which propagandist headings and announcements of prominent local and national newspapers of the period are used as subheadings, an answer to the above question is searched through archival documents within the world context.


ANAHTAR KELİMELER: İki Savaş Arası Dönem, Havacılık, Propaganda, Türk Tayyare Cemiyeti, Tayyare Bayramı


KEYWORDS: Interwar Period, Aeronautics, Propaganda, Turkish Aeronautical Association, Aeronautics Days

[PDF]