Özel Gereksinimli Bireylerin Sosyal Kabullerini Sağlamada Normal Gelişim Gösteren Öğrencilere Sunulan Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinliklerinin Etkisi


The Effects of Inclusion Preparation Activities on Providing Social Acceptance of Typical Students for Students with Special Needs


Özlem Özkan Yaşaran
Doç. Dr. Sema Batu
Doç. Dr. Arzu Özen


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, özel gereksinimli bireylerin sosyal kabullerini sağlamada normal gelişim gösteren öğrencilere sunulan kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin etkisini belirlemektir. Araştırma, Eskişehir ilindeki iki ilköğretim okulunun 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmaya deney grubundan 24, kontrol grubundan 24 olmak üzere toplam 48 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın deney grubunda yer alan öğrencilerle araştırmacılar tarafından hazırlanan kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri uygulanmıştır. Uygulama 10 kaynaştırmaya hazırlık etkinliğinden oluşmaktadır. Araştırmada normal gelişim gösteren öğrencilerin kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin uygulanması öncesi ve sonrası sosyal kabul düzeylerinin belirlenmesine yönelik ön-test-son-test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırma verileri “Sosyal Kabul Ölçeği” ile toplanmış, elde edilen veriler SPSS 15.00 paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, normal gelişim gösteren öğrencilerle gerçekleştirilen kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin, özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal kabulü artırmada etkili olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of the present study was to examine the effects of inclusion preparation activities conducted with normally developing peers on providing social acceptance of students with special needs. The study was conducted with the 3rd, 4th, and 5th grade students of two primary schools in Eskişehir. 24 students within the experiment group and 24 students within the control group were participated in the study with a total of 48 students. Inclusion preparation activities which were developed by the authors were conducted with the students of the experimental group. The inclusion preparation activities used in the study were consisted of 10 different activities. The study was conducted with an experimental design with pre-post test control group. The pre-post tests were used in order to determine the social acceptance of normally developing peers towards individuals with exceptionalities before and after the inclusion preparation activities were conducted. The data of the study were collected via “The Social Acceptance Scale” and analyzed via SPSS 15.00 program. The results of the study revealed that the inclusion preparation activities were effective on increasing the social acceptance of normally developing individuals towards their peers with special needs.


ANAHTAR KELİMELER: Özel Gereksinimli Bireyler, Kaynaştırma, Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri, Sosyal Kabul


KEYWORDS: Individuals with Special Needs, Inclusion, Inclusion Preparation Activities, Social Acceptance

[PDF]